Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

 

Pretendent, ZGUREAN Olesea

Conducător ştiinţific, PATRAȘCU Dumitru, dr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 533.01. – 20

Tema tezei Tehnologia formării pedagogice a cadrelor didactice universitare debutante Specialitatea 533.01. Pedagogie universitară

Data 07 decembrie, 2018

Ora 14.00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: total 9, inclusiv 2 articole științifice în reviste de profil naționale, 4 articole în reviste de profil internaționale și 3 în culegeri ale conferințelor științifice  internaționale.

Rezumatul tezei

Problematica abordată. Cercetarea abordează problema formării pedagogice a cadrelor didactice universitare debutante (cu specializare non-pedagogică), prin proiectarea și validarea tehnologiei educaționale orientate spre formarea pedagogică a cadrelor didactice universitare debutante, prin intermediul formării competențelor profesionale (pedagogice) la locul de muncă.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări. În Introducere este prezentată relevanța și importanța problemei, este reflectat nivelul de cercetare a acesteia în plan național și internațional, este formulat scopul, obiectivele și direcțiile principale ale cercetării, este argumentată noutatea științifică, semnificația teoretică și practică. Este prezentată succint informația cu privire la realizarea și validarea rezultatelor cercetării științifice. Capitolul 1 prezintă informații despre problematica formării pedagogice a cadrelor didactice universitare debutante, elucidează fundamentele activității pedagogice, explorează și explică conceptele de „tehnologie” și „tehnologie educațională”, evidențiază principiile și tipurile de tehnologii educaționale. De asemenea, au fost explicate conceptele de bază ale cercetării: „formarea pedagogică” „activitatea pedagogică”, „tehnologia educațională” și „competențe profesionale”. În Capitolul 2, este realizată analiza conceptelor „competențe” și „competența” ale/a cadrului didactic din perspectiva experienței naționale și internaționale, este prezentată o clasificare a competențelor profesionale necesare unei formări pedagogice de succes și a fost proiectat modelul tehnologiei de formare a cadrelor didactice universitare debutante „Start-up pedagogic” care vizează formarea de competențe profesionale. În Capitolul 3 se descrie experimentul pedagogic privind aprobarea tehnologiei formării pedagogice elaborate într-o instituție de învățământ universitar și se analizează rezultatele obținute experimental. Anexele tezei prezintă programul tehnologiei „Starp-up pedagogic”, planul de studiu al seminarului „Inițiere profesională”, conținutul modulelor de instruire, harta tehnologică de competențe, fișa de expertizare și planul calendaristic și tematic, regulamentul festivalului „Lecția publică”.

Principalele rezultate înaintate pentru susținere:

  1. Tehnologia formării pedagogice a cadrelor didactice universitare debutante.
  2. Modelul competențelor profesionale specifice cadrelor didactice universitare debutante.
  3. Mecanismul individualizat, bazat pe module de competență, de formare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare debutante.

De asemenea, ai putea dori...