Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent:  VERDEŞ MARIA-ROCSELANA

Conducător ştiinţific: Eugenia Babîră, doctor în filologie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 33.532.02 – 16

Tema tezei:  Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză la studenţii în drept

Specialitatea: 532.02 – Didactica şcolară (Limba engleză)

Data: 14 noiembrie 2018

Ora: 14.30

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 4, sala 3, str. Ion Creangă, 1.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: La tema tezei au fost publicate 15 lucrări ştiinţifice dintre care: note de curs – 1; 1 dicționar juridic englez-român (coautor); 3 articole în culegeri ştiinţifice; 3 articole în reviste științifice şi 3 participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Rezumatul tezei

  1. Problema soluţionată constă în dezvoltarea didacticii limbii engleze prin elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenţelor de comunicare în limba engleză la studenții în drept (MPFSD) pentru valorificarea lexicului juridic în comunicarea profesională.
  2. Conţinutul de bază al tezei este reflectat în trei capitole. Capitolul 1, Repere psihopedagogice și lingvistice ale predării-învățării-evaluării limbii engleze la studenții în Drept, prezintă considerații teoretice despre metodologia predării-învăţării-evaluării limbii engleze. Corelația limbii materne cu limba engleză este abordată în scopul descoperirii unei punți de legătură necesară pentru un proces eficient de predare-învățare-evaluare universitară a limbii engleze. Capitolul 2, Cadrul teoretic al dezvoltării CCLE la studenții în Drept, prezintă abordări teoretice ale competenţei de comunicare, în limba străină, tipurile de competenţe (lingvistică, sociolingvistică, pragmatică), corelate dintr-o perspectivă interculturală, fapt ce contribuie la dezvoltarea integrală a personalităţii studentului şi a identităţii profesionale a acestuia. Capitolul 3, Metodologia formării competențelor de comunicare în limba engleză pentru utilizarea lexicului de specialitate la studenții în Drept, include descrierea design-ului cercetării experimentale pentru evaluarea nivelului de formare a competențelor de comunicare în limba engleză (CCLE) la studenții în Drept în planul utilizării lexicului de specialitate în procesul pregătirii profesionale în învățământul superior.
  3. Principalele rezultate obţinute: 1) determinarea fundamentelor lingvistice și psihopedagogice ale formării studenților în Drept pentru comunicarea profesională; 2) studierea evoluţiei istorice a conceptului competențe de comunicare în limba engleză; 3) examinarea abordărilor teoretice privind metodologia predării-învățării-evaluării limbii engleze în învățământul superior; 4) identificarea premiselor psihopedagogice și a imperativelor profesionale privind formarea motivației pentru cunoașterea de către studenții la Drept a lexicului juridic în limba engleză; 5) evaluarea CCLE la studenții în Drept în planul utilizării lexicului juridic; 6) elaborarea și validarea experimentală a Modelului Pedagogic de Formare a CCLE la Studenții în Drept (MPFSD) pentru valorificarea lexicului juridic în comunicarea profesională.

Pentru mai multe informații accesați Teza, Autoreferat

De asemenea, ai putea dori...