Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent, Ohrimenco (Boţan) Aliona

Conducător ştiinţific, Sadovei Larisa, dr. în ped., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 533.01. – 19

Tema tezei Formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic

Specialitatea: 533.01. Pedagogie universitară

Data: 02 noiembrie, 2018

Ora: 10.00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei se regăsesc în: 2 articole în reviste științifice de specialitate categoria B şi C; în participări la 5 conferințe internaționale și naționale; în 2 ghiduri metodologice.

Rezumatul tezei

Problematica abordată: formarea profesională a studenţilor pedagogi pentru elaborarea și prezentarea în context școlar a discursului didactic; fundamentele teoretice ale discursului didactic din perspectiva comunicării pedagogice; redimensionarea Curriculumului pedagogic universitar; fundamentarea științifică a unui Modelului teoretic al discursului didactic; conceptualizarea indicatorilor de evaluare, a criteriilor şi a descriptorilor de performanţă a discursului didactic pentru asigurarea eficienței procesului instructiv; Strategia de formare a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic.

Conținutul de bază al tezei se constituie din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări care prezintă: importanţa temei de investigație, descrierea conţinutului conceptului de discurs, examinat din mai multe perspective – semantică, pragmatică, lingvistică, semiotică, psihologie, pedagogie, modelizarea discursului didactic, descrierea design-ului cercetării experimentale cu privire la formarea profesională inițială a studenților pedagogi pentru discursul didactic în procesul pregătirii profesionale inițiale (ciclul Licenţă) a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, prin implementarea Strategiei de formare profesională inițială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic.

Principalele rezultate: 1. Formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic devine prioritate a sistemului universitar în condiţiile exigenţelor sporite faţă de calitatea actului comunicării la nivelul procesului didactic. În această ordine de idei, ajustarea pregătirii iniţiale a cadrelor didactice la cerinţele contemporane impune noi configuraţii în profilul competenţelor, unde componenta discursivă a competenţei de comunicare didactică preia o formă independentă, construind un traseu de dezvoltare a competenţei discursive a cadrului didactic. 2. Eficientizarea procesului de formare pentru discursul didactic este asigurată de explorarea optimă a reperelor teoretico-conceptuale, elaborate și structurate în Modelul teoretic al discursului didactic, experimentat și validat în cadrul Strategiei de formare profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic.

De asemenea, ai putea dori...