Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent, Puțuntean Nina

Conducător ştiinţific, Pâslaru Vladdr. hab., prof. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.01. – 25

Tema tezei Dezvoltarea  axiologiei literar-artistice a studenţilor în contextul studierii textelor din literaturi străine

Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației

Data 07 noiembrie, 2018

Ora 14.00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 13, inclusiv 2 articole științifice în reviste de profil și 11 comunicări la foruri științifice.

Rezumatul tezei

Problematica abordată: Cercetarea răspunde la întrebarea: Care este axiologia literar-artistică a studenţilor contemporani şi cum poate fi aceasta dezvoltată în condiţiile studierii în original a textelor unei literaturi străine?  Întrebare care a condus la: determinarea, elaborarea, sistematizarea reperelor ştiinţifice privind axiologia literar-artistică; dezvoltarea axiologiei literar-artistice a studenţilor pe filiera literaturilor străine prin elaborarea modelului unui sistem de activitate literar-artistică, specific studiului în original al unei literaturi străine (modelizarea teoretică)  și  experimentarea sistemului de activitate literar-artistică, specific studiului în original al textelor unei literaturi  străine, şi stabilirea condiţiilor de dezvoltare în aceste condiţii a axiologiei literar-artistice a studenţilor.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări. În Introducere este prezentată actualitatea temei de cercetare, problema științifică, concepția cercetării, istoricul problemei, reperele epistemologice și metodologia cercetării, inovația științifi­că și originalitatea, valoarea teoretică și cea aplicativă a cercetării, tezele înaintate pentru susținere. În Capitolul 1, sunt urmărite conceptele de valoare/valoare literar-artistică; este abordată problema definirii valorilor/valorilor literar-artistice din perspectivă filosofică, socială, antropologică și pedagogică, care s-a soldat printr-o definiție proprie a valorii literar-artistice. În Capitolul 2, este prezentată abordarea metodologică a soluționării problemei de cercetare (sistemul de principii), examinat raportul valoare – valoare literar-artistică, prima fiind explorată pe perspectivele: filosofică, sociologică și praxiologic-pedagogică. Un compartiment special este consacrat analizei și definirii valorii literar-artistice (criterii, caracteristici definitorii), altul – cititorului de literatură (funcții, sistem de valori). Capitolul 3 este consacrat modelizării teoretice a acțiunii instructiv-educative și experimentului pedagogic. Sunt prezentate metodologia și desfășurarea experimentului, modelizarea teoretică (Modelul teoretic al DALS) a demersului profesional de dezvoltare  studenților a axiologiei literar – artistice pe texte din literaturi străine, direcțiile strategice de educație axiologică a studenților prin artă și literatură, modelele metodologice de abordare/apreciere a valorilor literar-artistice de către studenți.

Principalele rezultate înaintate pentru susținere: 1.Complementarea studierii limbii străine profesionale cu textul literar-artistic în original și abordarea acestuia pe principii ale educației literar-artistice conduce în mod cert la dezvoltarea literar-artistică a studenților. 2. Dezvoltarea literar-artistică a studenților pe textul literar-artistic în original este principiu și strategie educativ-didactică definitorie performării unui sistem axiologic literar-artistic și general-cultural dezvoltat, apt să satisfacă studenților cele mai importante nevoi și aspirații cu caracter literar-artistic, științific, general-cultural, comunicativ-estetic și de comunicare culturală generală. 3. În procesul învățării la facultate a limbilor străine profesionale și pe texte în original din literaturi străine structurile lingvale ale studenților se convertesc în imagini poetice.

 

De asemenea, ai putea dori...