Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent:  AHMET YILDIZ

Conducător ştiinţific: Galina GRĂDINARI, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 33.532.02 – 17

Tema tezei:  Dezvoltarea creativității elevilor la lecțiile de limbă engleză prin strategia problematizării

Specialitatea: 532.02 – Didactica şcolară (Limba engleză)

Data: 18 iulie 2018

Ora: 08:30

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: La tema tezei au fost publicate 7 articole știinţifice, dintre care: 3 – în reviste știinţifice de specialitate, categoria C; 4 – în culegeri de articole ştiințifice internaţionale și naţionale.

 

Rezumatul tezei

  1. Problema soluţionată constă constă în elaborarea unui instrumentar metodologic valid – Strategia problematizării de dezvoltare a creativităţii elevilor, care dezvăluie specificul creativității ca proces, ca produs, ca potențialitate și dimensiune a personalității elevului, fapt ce contribuie la dezvoltarea creativității elevilor.
  2. Conţinutul de bază al tezei este reflectat în trei capitole. În Capitolul 1, Abordări conceptuale ale creativităţii în procesul educaţional, sunt examinate procesele de definire a creativităţii, care rezidă în asocierile particulare ale acestui concept cu artele, în natura complexă a creativității și în varietatea teoriilor care au fost dezvoltate pentru a o explica. Capitolul 2, Strategia problematizării ca instrument didactic de dezvoltare a creativităţii elevilor, pune în valoare creativitatea din perspectivă instructivă, or, în ştiinţa educaţiei îşi face tot mai mult loc concepţia că la orice persoană normală creativitatea poate fi dezvoltată într-o măsură mai mică sau mai mare, într-o direcţie sau alta. Capitolul 3, Aplicarea instrumentarului de dezvoltare a creativităţii elevilor la lecţiile de limba engleză, abordează experimentul pedagogic şi rezultatele acestuia din perspectiva dezvoltării creativității la lecțiile de limba engleză şi vizează elaborarea, implementarea şi validarea Modelului dezvoltării creativității elevilor la orele de limbă engleză.
  3. Principalele rezultate obţinute: 1) configurarea analitică a viziunii educaționale a creativității; 2) examinarea proceselor de definire a creativităţii și dezvăluirea specificul mai multor abordări teoretice ale creativității; 3) valorificarea ideilor și concepțiilor privind problematizarea şi problematologizarea ca factori ai creativității elevilor; 4) analiza unui şir de modele ale creativităţii şi a raporturilor determinante ale creativităţii, în care se înscriu: insign şi creativitate, motivaţie şi creativitate, talent şi creativitate; imaginaţie şi creativitate; 5) punerea în valoare a creativității din perspectivă instructivă și analiza creativității în limbă, aspectul ei generativ (productivitatea limbii); 6) elaborarea instrumentarului de dezvoltare a creativităţii și validarea acestuia în practica didactică.

 

De asemenea, ai putea dori...