Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: Ana BULAT-GUZUN

Conducător științific: Angela SOLCAN, dr, conf. univ.

Tema tezei: EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE PRIN TIC ÎN STUDIUL UNIVERSITAR AL LIMBII FRANCEZE

Specialitatea: 533.01 PEDAGOGIE UNIVERSITARĂ

Data: 27 ianuarie 2021

Ora: 14:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, Sala Senatului.

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. Constantin CIORBĂ, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – președintele comisiei
  2. Angela SOLCAN, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – conducător de doctorat
  3. Maia COJOCARU-BOROZAN, doctor  habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – referent oficial
  4. Ludmila ZBANŢ, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova – referent oficial
  5. Nicolae BALMUȘ, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – referent oficial.

Teza de doctor în științe ale educației și rezumatele pot fi consultate la Repozitoriul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și pe pagina web a ANACEC www.cnaa.md.

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma  Zoom Cloud Meetings, linkul de mai jos:

https://us02web.zoom.us/j/81049349827?pwd=S1BJYnE0dFVCTWo1Wi9JM1d4OGJEQT09

Sau:

Meeting ID: 810 4934 9827

Passcode: LA2Vk8.


ADNOTARE

Volumul și structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 222 surse, 156 de pagini text de bază, 43 de figuri, 24 tabele, 31 de anexe.

Cuvinte-cheie: evaluare, competență, competență lingvistică, evaluarea competenţelor lingvistice, instrumente TIC, competență digitală, didactica limbii franceze.

Noutatea și originalitatea științifică: rezidă în identificarea perspectivelor teoretice actuale ale valorificării pragmatice a TIC în procesul predării-învățării-evaluării limbii franceze; precizarea și dezvăluirea semnificației conceptelor de bază – „evaluare”, „competență”,  „competență lingvistică”, „evaluarea competențelor lingvistice”, „instrumente TIC”, analizate în contextul stabilirii metodologiei de evaluare a competențelor lingvistice în studiul universitar al limbii franceze și al evidențierii abordărilor și orientărilor științifice privind utilizarea TIC; discriminarea nivelurilor de dezvoltare a competențelor lingvistice ale studenților, formularea criteriilor de evaluare și a indicatorilor competențelor lingvistice ale studenților; descrierea Referențialului de evaluare a competențelor lingvistice prin TIC în studiul universitar al limbii franceze.

Rezultatul științific obținut în cercetare constă în determinarea fundamentelor teoretice privind competențele lingvistice, elaborarea și validarea experimentală a Modelului tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor lingvistice ale studenților (reprezentat de softul educațional „Manualul digital interactiv de studiere a limbii franceze e-Flux”), prin elucidarea oportunităților metodologice de eficientizare a didacticii limbii franceze în învățământul superior care contribuie la dezvoltarea didacticii universitare în contextul societății informaționale.

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de: analiza, precizarea, delimitarea și interpretarea cadrului conceptual al evaluării prin TIC a competențelor lingvistice la nivelul unor criterii și indicatori specifici; interpretarea orientărilor științifice privind TIC, a dificultăților de utilizare a instrumentelor TIC în studierea limbii franceze; elucidarea oportunităților metodologice de eficientizare a didacticii limbii franceze în învățământul superior.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea, argumentarea științifică și validarea experimentală a Modelului tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor lingvistice în studiul universitar al limbii franceze. Fundamentele teoretico-aplicative (inserate în model) valorificate și validate în cadrul experimentului pedagogic realizat au contribuit la sporirea eficienței dezvoltării competenței de comunicare, în general, și la ameliorarea procesului de evaluare a competențelor lingvistice prin intermediul TIC, în particular. Referențialul de evaluare a competențelor lingvistice, Grila de evaluare, Indicatorii de apreciere a nivelului de dezvoltare a competențelor lingvistice, Matricea de dezvoltare a competențelor lingvistice prin utilizarea manualului digital interactiv e-Flux pot fi aplicate nu doar în predarea-învățarea-evaluarea limbii franceze, ci și în studiul altor limbi străine la nivel universitar și pentru formarea continuă a cadrelor didactice. Reperele teoretice și metodologice ale cercetării pot servi ca suport teoretic în elaborarea ghidurilor metodologice și a notelor de curs.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin intermediul cercetărilor experimentale din cadrul UPS „Ion Creangă”, la cursurile de limba franceză, prin implementarea fundamentelor teoretico-aplicative elaborate și structurate în Modelul tehnologic de evaluare prin TIC a competențelor lingvistice în studiul universitar al limbii franceze (reprezentat de softul educațional „Manualul digital interactiv de studiere a limbii franceze e-Flux”), inclusiv prin participarea la conferințe naționale și internaționale, publicarea materialelor științifice, a cărţilor de specialitate la limba franceză și realizarea activităților practice cu studenții care învață limba franceză.

De asemenea, ai putea dori...