Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: OLOIERU Anastasia

Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Tema tezei: FORMAREA CULTURII ECONOMICE ÎN CADRUL EDUCAȚIEI FAMILIALE

 Specialitatea: 531. 01 – Teoria generală a educației

Data: 21 octombrie 2020

Ora: 14:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, Sala Senatului.

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. Ciorbă Constantin., doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” președintele comisiei
  2. Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” – conducător de doctorat
  3. Cojocaru Victoria, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol – referent oficial
  4. Castraveț Lucia, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – referent oficial
  5. Dorogaia Irina, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice din Moldova – referent oficial

 

Teza de doctor în științe ale educației și rezumatele pot fi consultate la Repozitoriul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

și pe pagina web a ANACEC www.cnaa.md.

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma  Zoom Cloud Meetings, linkul de mai jos:

https://us02web.zoom.us/j/9489200725

Код доступа: 21october

Membrii comunității academice care doresc să participe la susținerea publică în regim online a tezei de doctorat vor avea în vedere următoarele aspecte:

  1. Membrii comunității academice din cadrul UPS ”Ion Creangă”  pentru participare vor accesa link-ul de mai sus.
  2. Persoanele din exteriorul UPS ”Ion Creangă” care doresc să participe la eveniment  trebuie să completeze formularul de înregistrare  AICI apoi,  vor urma același link, în care vor introduce numele, prenumele indicat în formular.

ADNOTARE

Volumul și structura tezei: Teza conține: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (246 surse), 18 anexe. În total conține 136 pagini text de bază, 18 figuri și 11 tabele. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 24 de lucrări științifice.

Cuvinte–cheie: familie, educație, educație familială, cultură, economie, educație economică, cultură economică.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării este obiectivată de dezvăluirea esenței și precizarea conceptelor de bază: familie, educație, educație familială, cultură, economie, educație economică, cultură economică; abordarea istorică şi sociopsihopedagogică a formării culturii economice în cadrul educației familiale; fundamentarea, argumentarea și validarea științifică a Modelului pedagogic de formare a culturii economice a familiei și a Strategiei de valorificare a educației economice a elevilor și părinților; identificarea esenței, conținutului și a componentelor culturii economice din perspectiva abordării interdisciplinare; fundamentarea și definirea principiilor și condițiilor psihopedagogice de formare a culturii economice la preadolescenți în contextul educației morale.

Rezultatele științifice obținute în cercetare rezidă în determinarea și validarea fundamentelor teoretico-aplicative, incorporate în Modelul pedagogic de formare a culturii economice a familiei, implementarea căruia a condus la formarea și consolidarea competențelor parentale privind eficientizarea educației economice în cadrul familiei și a contribuit la formarea comportamentului economic rațional al preadolescenților.

Semnificația teoretică a constă în abordarea holistică a problematicii educației economice și determinarea fundamentelor teoretico-aplicative ale formării culturii economice și valorificarea acestora în cadrul educației familiale; stabilirea reperelor conceptuale ale culturii economice; fundamentarea și argumentarea științifică a Modelului pedagogic de formare a culturii economice a familiei.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și validarea ansamblului de instrumente pedagogice și fundamente teoretico-aplicative, concentrate în componentele Modelului pedagogic de formare a culturii economice a familiei, care comportă caracter holist, dar rămâne deschis și admite diverse variante de concretizare și dezvoltare în practica educațională. Totodată, Matricea corelării strategiilor educative cu nevoile preadolescentului; principiile și condițiile psihopedagogice de formare a culturii economice la preadolescenți; Manualul de Inițiere în Economie; ziarul Economics al IPLT ”Petru Rareș”; Ghidul pentru părinți și cadre didactice, Curriculumul de Inițiere în Economie pentru elevii claselor a V-a și a VI-a; Curriculumul de Inițiere în Economie pentru părinți și profesori; Strategia de valorificare a educației economice a elevilor și părinților; pagina de Facebook Economia familiei, pot fi eficient aplicate în formarea și promovarea culturii economice atât în cadrul educației familiale, cât și în activitățile de consiliere și inițiere a părinților privind educația economică a copiilor desfășurate în instituțiile de învățământ.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic desfășurat în trei etape în cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic „Petru Rareș„ pe un lot experimental alcătuit din elevi (preadolescenți) și adulți – cadre didactice și părinți, prin constatarea situației la tema investigată, dar și experimentarea şi validarea Modelului pedagogic de formare a culturii economice a familiei, inclusiv prin intermediul publicațiilor științifice și a comunicărilor la seminarele metodologice, consiliile profesorale, conferințele științifice naționale și internaționale și activităților practice cu elevii și părinții acestora.

 

De asemenea, ai putea dori...