Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: HOROZOVA Larisa

Conducător ştiinţific: CAUNENCO Irina, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 08

Tema tezei: Identitatea etnică a tineretului studențesc în condițiile migrației de muncă a populației din UTA Găgăuzia

Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 14 noiembrie 2018

Ora: 13:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, Sala Senatului.

Publicaţiile ştiinţifice. Ideile fundamentale şi conţinutul de bază al tezei au fost reflectate şi elucidate în cele 20 lucrări ştiinţifice publicate, dintre care 16 publicate în culegeri ale diverselor conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale, 3 articole în reviste: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială, Univers Pedagogic, o lucrare metodică.

 Rezumatul tezei

Problema științifică importantă soluționată este: stabilirea faptului că tinerii studenți, găgăuzi și bulgari, în funcție de atitudinea față de migrația de muncă, prezintă diferite strategii de autodeterminare etnică; s-a stabilit că identitatea etnică la tineretul care nu s-a determinat în legătură cu plecarea în migrația de muncă este problematică. Lucrul sistemic, realizat cu acest grup de tineri, pentru dezvoltarea competenței etnice și a toleranței etnice, contribuie la formarea senzitivității lor etnice ca fundament al identităţii etnice pozitive.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, care prezintă actualizarea şi dezvoltarea semnificaţiei conceptelor și reperelor teoretico-metodologice existente în literatura de specialitate; au fost identificați factorii care influențează identitatea etnică a tineretului studențesc: particularitățile socializării etnice în familie, în alte institute sociale (universitate, grupul de semeni);  particularitățile mediului de etnocontact (monoetnic/heteroetnic); locul grupului etnic în comunitatea socială; relațiile de statut dintre grupurile etnice; au fost determinate particularitățile identității etnice a tineretului studențesc găgăuz și bulgar; au fost concretizate particularitățile identității etnice a tineretului studențesc găgăuz și bulgar cu diverse viziuni referitor la migrația de muncă, au fost determinate mecanismele de influență pozitivă asupra dezvoltării competenței etnoculturale și a toleranței etnice la tineretul studențesc. Ne-am propus să dezvoltăm competențele etnice și a toleranței etnice, care pot contribui la formarea identităţii etnice pozitive.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:

  1. Tineretul studențesc găgăuz și bulgar prezintă autoidentificare etnică pozitivă, imagine pozitivă a propriului grup etnic și a altor grupuri etnice de contact – moldoveni, ruși, găgăuzi/bulgari.
  2. În condițiile includerii active a regiunii în migrația de muncă, la tineretul studențesc se formează diferite reprezentări și obiective asupra procesului de migrație de muncă: pentru încadrarea în migrația de muncă, pentru neîncadrarea în migrația de muncă și obiective nedeterminate.
  3. La tineretul studențesc bulgar și găgăuz, în funcție de viziunile privind migrația de muncă, diferite particularități ale identității etnice se manifestă prin stereotipuri etnice și prin afiliere etnică.
  4. Programul de training pe care l-am elaborat și l-am realizat cu grupul de tineri studenți, identificați cu cea mai „problematică” identitate etnică, contribuie la sporirea competenței etnoculturale și a toleranței etnice.

De asemenea, ai putea dori...