Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în psihologie

Candidat: Racu Iulia
Tema tezei de doctor habilitat: Psihologia anxietății la copii și adolescenți
511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională
Data: 06.11.2020
Ora: 12:00
Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, Sala Senatului

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctor habilitat:
Jelescu Petru, preşedinte, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, UPS „Ion Creangă”, Chișinău
Losîi Elena, secretar ştiinţific, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, UPS „Ion Creangă”, Chișinău
Bolboceanu Aglaida, membru, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, IŞE, Chişinău
Borozan Maia, membru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, UST, Chișinău
Bucun Nicolae, membru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, IŞE, Chişinău
Ciorbă Constantin, membru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, UPS „Ion Creangă”, Chișinău
Constantin Ticu, membru, doctor în psihologie, profesor universitar, UAIC, Iași
Guțu Vladimir, membru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, USM, Chișinău
Platon Carolina, membru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, USM, Chișinău

Teza de doctor habilitat în psihologie și rezumatele pot fi consultate la Repozitoriul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/1960 și pe pagina web a ANACEC www.cnaa.md

Susținerea publică online a tezei poate fi urmărită accesând link-ul:
https://meet.google.com/pxq-wmvc-xtd

Publicațiile la tema tezei: 74 de lucrări științifice: dintre care: 2 monografii, 1 capitol în monografie, 8 articole în ediții științifice internaționale, 11 articole în reviste științifice, 43 articole în lucrările conferințelor și altor manifestări ştiinţifice, 1 manual, 2 suporturi de curs și 6 ghiduri.

ADNOTARE

Structura tezei. Teza cuprinde adnotările, lista abrevierilor, introducere, șapte capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 276 de titluri, anexe şi este perfectată pe 256 pagini, inclusiv 84 de figuri şi 57 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 74 lucrări științifice.

Noutatea și originalitatea rezultatelor cercetării constă în: fundamentarea teoretică și experimentală a fenomenului anxietății la diferite etape de vârstă în contextul noilor realități sociale axată pe investigarea diferențelor de gen și de vârstă în manifestarea anxietății (anxietății școlare / anxietății academice), a factorilor psihosociali și individuali determinanți ai acesteia și a trăsăturilor de personalitate ale copilului și adolescentului anxios; edificarea unei definiții cu caracter integrator al conceptului de anxietate dedus din analiza abordărilor și explicațiilor existente menite să realizeze o reconsiderare a tuturor definițiilor; stabilirea caracterului specific al anxietății, redimensionarea modalităților de manifestare a anxietății (anxietatea situațională și anxietatea ca trăsătură), evidențierea interacțiunii integrative a factorilor determinanți ai acesteia și a particularităților modelării trăsăturilor de personalitate în contextul dezvoltării de la preșcolaritate la adolescență; conceptualizarea unui model psihodiagnostic pentru studiul integrat și profund al anxietății și a corelatelor acesteia la diferite etape ale dezvoltării; prospectarea unui portret psihologic al copilului și adolescentului cu anxietate bazat pe o abordare integrativă a legităților și mecanismelor constitutive ale anxietății și corelatelor acesteia; conceperea și validarea unui nou model de intervenţii psihologice orientat la diminuarea anxietății la preșcolari prin prisma implicațiilor asupra factorilor care o condiționează și cu posibilitate de extindere a acestuia și la alte vârste.

Noua direcție de cercetare: Abordarea integrată a cercetării anxietății la diferite etape de vârstă.

Semnificația teoretică a lucrării: fundamentarea unei teorii a anxietății care are la bază: definirea și conceptualizarea holistică a acesteia de la preșcolaritate la adolescență din perspectivă de gen, de vârstă, a modalităților distincte de manifestare, a sintezei factorilor determinanți (psihosociali și individuali) și a modificărilor în trăsăturile de personalitate; conceptualizarea fenomenului anxietății prin prisma legităților și mecanismelor explicative ale acesteia ca parte integrantă a dezvoltării sferei afective și a personalității copiilor și adolescenților; fundamentarea demersului de dezvoltare a afectivităţii și a elementelor cheie ale personalității preșcolarului orientat la diminuarea anxietății cu extinderea acestuia și la vârstele ulterioare de dezvoltare; dezvoltarea unei noi teorii cu privire la anxietate la copii și adolescenți împreună cu modelul psihodiagnostic și cel de intervenții psihologice propuse pentru evaluarea și diminuarea anxietății completează și îmbogățesc bazele teoretice ale științei psihologică cu cunoștințe ample. Valoarea aplicativă a lucrării: conceptualizarea unei metodologii de diagnosticare și examinare a anxietății ce poate fi extinsă și în investigarea sferei afective și cea a personalității aplicabilă la nivel individual și de grup la copii și adolescenți; validarea modelului de intervenții psihologice bazat pe implicațiile asupra factorilor condiționanți ai anxietății constituit din tehnici expresiv-creative și exerciții de relaxare, meditații și alte tipuri de practici de tip mindfulness pentru diminuarea într-o manieră originală și inovativă atât a anxietății cît și a diverselor probleme în aria sferei afective și cea a personalității la preșcolari și copiii de altă vârstă; posibilitatea, demonstrată experimental, de valorificare în sistemul național de asistență psihologică a modelului psihodiagnostic și cel de intervenții psihologice în vederea studiului și diminuării anxietății la diferite etape de vârstă; evidențierea particularităților anxietății și a problematicii corelate cu aceasta permite determinarea direcțiilor esențiale de optimizare a dezvoltării emoționale și a personalității copiilor și adolescenților; formularea unui set de recomandări pentru părinți și cadre didactice cu referire la diminuarea anxietății și a problemelor adiacente la copii și adolescenți.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele teoretico-experimentale au fost implementate în cadrul programelor stat și proiectelor naționale, în cadrul programelor de mobilitate internațională Erasmus +, în procesul didactic de pregătire și formare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor la facultățile de psihologie din instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova, în cadrul cursurilor de formare continuă și în cadrul seminarelor științifico-metodice cu psihologii școlari, educatorii și cadrele didactice.

De asemenea, ai putea dori...