Se anunță susținerea tezei de doctor în pedagogie specială

Pretendent DANILENCO SVETLANA

Conducător ştiinţific RACU Aurelia, dr. hab., prof. univ.

Consiliului Științific Specializat, D 33.534.01 – 01

Tema tezei Reabilitarea fetelor adolescente cu deficiențe de intelect în sistemul activităților de cultură fizică de adaptare

Specialitatea 534.01. Pedagogie specială

Data, 5 octombrie, 2018,

Ora 14.00

Local, U.P.S. „Ion Creangă”, blocul 2, Sala Senatului.

La tema tezei pretendenta a publicat: 9 articole științifice, la diverse conferințe naționale, internaționale și în culegeri de circulație națională.

Rezumatul tezei

Problematica abordată în teză vizează stabilirea particularităților dezvoltării psihofizice a adolescentelor cu deficiențe de intelect și elaborarea în această bază a conținutului și condițiilor culturii fizice de adaptare; fapt ce a permis elaborarea, aplicarea și validarea măsurilor de reabilitare eficientă prin intermediul activităților de cultură fizică adaptivă.

Conţinutul de bază al tezei. Cercetarea este expusă în introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări. Introducerea reflectă actualitatea și importanța problemei abordate, problema, scopul și obiectivele cercetării, noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute, problema științifică importantă soluționată, valoarea teoretică, valoarea aplicativă a lucrării; implementarea și aprobarea rezultatelor cercetării. Capitolul 1 conține studiul problemelor științifico-metodice de reabilitare a adolescenților cu deficiențe de intelect. Capitolul 2, prezintă particularitățile dezvoltării sferei motorii a adolescentelor cu deficiențe de intelect și cu intelect stabil. Capitolul 3, elucidează condițiile pedagogice de reabilitare eficientă a adolescentelor cu deficiențe de intelect prin activități de educație fizică adaptivă. Designul tezei include experimentul pedagogic cu toate cele trei etape: de constatare, de formare și verificare a rezultatelor. În concluzii generale și recomandări sunt relatate sintetic principalele rezultate investigaționale ce vizează măsurile de reabilitare eficientă prin intermediul activităților de cultură fizică adaptivă.

Principalele rezultate obţinute: Au fost identificate particularitățile dezvoltării psihofizice a adolescentelor cu deficiențe de intelect; fundamentate și elaborate concepții instructiv formative a culturii fizice de adaptare (CFA) pentru copiii cu deficiențe de intelect în cadrul programei școlare la disciplina Educația fizică și în timpul activității de joc sportiv în afara clasei; elaborată, experimentată și implementată programa Culturii Fizice de Adaptare (CFA) pentru reabilitarea și socializarea copiilor cu deficiențe de intelect.

De asemenea, ai putea dori...