Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent, Davidescu Elena

Conducător ştiinţific, Sadovei Larisa, dr. în ped., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat D 33 533.01. – 18

Tema tezei Valorificarea competenţei de relaţionare în formarea pedagogilor sociali

Specialitatea 533.01. Pedagogie universitară

Data, 02 noiembrie, 2018

Ora 14:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei: 2 articole în reviste ştiinţifice de profil; 4 articole în culegeri științifice naționale și internaționale, 2 comunicări la conferințe naționale și internaționale.

Rezumatul tezei

Problematica abordată: competenţa de relaţionare a pedagogilor sociali din perspectiva sociologică, identificarea în conţinutul epistemic al competenţei de relaţionare a valorilor specifice interacţiunii profesionale cu beneficiarii, particularităţile şi nivelurile de formare a competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali, profilului de competenţă al pedagogului social în planul valorilor specifice relaţionării sociale.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări care prezintă: importanţa, actualitatea şi necesitatea studierii temei de cercetare, problema cercetării şi direcţiile de soluţionare, scopul şi obiectivele, reperele teoretice ale investigaţiei şi valoarea ştiinţifică şi praxiologică a cercetării, rezultatele investigaţiei teoretice, studiul experienţelor naţionale şi europene de valorificare a competenţei de relaţionare, profilul de competenţe a pedagogilor sociali analizat la nivel teoretic prin referinţele de specialitate şi din cercetarea experimentală la etapa de constatare, rezultatele experimentului pedagogic în cadrul etapelor constatare, formare şi control, criteriile de evaluare a profilului de competenţă al pedagogului social în perspectiva valorilor specifice relaţionării.

Principalele rezultate: 1. Constituind elementul fundamental al „interacţiunilor profesionale” în mediul educaţional, valorificarea competenţei de relaţionare este susţinută din perspectiva interdisciplinară a relaţiei, fiind concepută ca o acţiune socială, reflectată într-un sistem de capacităţi şi atitudini, în vederea unei legături susţinute de respect reciproc, bazată pe cunoştinţe de comunicare în contextul valorizării profesiei de pedagog social. 2. Efectul valorificării este complex şi creează condiţiile de evoluţie a traseului profesional al studenţilor în construcţia unei identităţi profesionale şi a carierei, ca produs al interacţiunii pedagogului social cu beneficiarii prin acţionarea valorilor relevante comunicării interpersonale şi asigurarea unui management eficient al resurselor pedagogice necesare muncii sociale. 3. Training-ul de formare a competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali argumentează caracterul valorizator al activităţilor didactice universitare proiectate/ realizate în deplină concordanţă cu reperele teoretice de valorificare a competenţei de relaţionare în domeniul pedagogie socială.

De asemenea, ai putea dori...