Ştiinţe ale Educaţiei și Informatică

 • Facultatea Științe ale EducațieiCu o evoluție remarcabilă din 1957 până în prezent, Facultatea de Pedagogie îşi construieşte traseul profesional individual de la o singură catedră, Catedra de pedagogie și metodică a învățământului primar, parte componentă în structura Facultății de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic din Chișinău. În scopul pregătirii cadrelor didactice de înaltă calificare, organizării eficiente a managementului educațional, realizării cercetărilor științifice și metodice în domeniul științelor educației, facultatea a pregătit pe parcursul anilor, absolvenți în domeniul învățământului primar şi preşcolar, coregrafie şi muzică, cadre didactice pentru colegiul pedagogic şi pedagogi sociali.

  Răspunzând apelului de formare a „profilului european al absolventului universitar”, din anul 2004 Facultatea de Pedagogie realizează pregătirea cadrelor didactice în baza sistemului de credite prin studii de licență şi masterat, în 2015 fiind deschise 12 specialități de licență, 8 specializări de masterat şi Şcoala doctorală „Ştiințe ale educației”. Concepția generală de pregătire a cadrelor didactice la facultate integrează trei domenii distincte: domeniul pedagogie/psihologie, domeniul specialității de bază şi domeniul specialității secundare.

  Membrii facultății participă în proiecte naționale şi internaționale realizate cu susținerea Ministerului Educației şi a diverselor centre educaționale. Direcția strategică de cercetare a facultății se încadrează în tematica generală­ „Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaționale pentru dezvoltarea durabilă”, profilul ştiințific fiind acreditat pentru „Ştiințe ale educației şi formarea cadrelor didactice”. În vederea asigurării mobilității profesorilor şi studenților în perimetrul internațional, facultatea a stabilit relații de cooperare cu Universitatea din Padova, Italia – Departamentul pentru formarea continuă a cadrelor didactice; Universitatea din Bucureşti; Universitatea din Piteşti, România, Universitatea pedagogică „Grigorii Scovorod” din Pereiaslav-Hmelnițk, Ucraina.

  Temele de cercetare ale catedrelor sincronizează aspecte teoretice şi praxiologice în procesul de implementare a curriculumului la treptele de învățământ: preşcolară/primară/universitară; valorifică aspecte metodologice în didactici particulare la treptele de învățământ menționate; optimizează procesul de pregătire inițială și continuă a cadrelor didactice pentru învățământul preşcolar/primar/universitar şi educației ecologice a studenților.

  Facultatea înregistrează continuu performanțe în cercetare prin rezultatele ştiințifice noi, recent fiind valorificate:

  • dezvoltarea curriculară la treptele preșcolară/primară de învățământ;
  • tehnologii didactice avansate în învățământul primar/preșcolar;
  • elaborarea şi implementarea proiectelor educaționale în învățământul preşcolar/primar;
  • exigențele actuale privind cultura profesională a cadrelor didactice;
  • filosofia practică a familiei şi cadrul conceptual și metodologic al curriculumului „Educația pentru familie”;
  • concepția educației din perspectiva valorilor;
  • metodologia de formare a culturii emoționale a cadrelor didactice la toate treptele de învățământ şi în domeniul social;
  • metodologia asigurarării continuității educației ecologice la treptele preșcolară, primară, preuniversitară, universitară în contextul formării competenței didactice de educație ecologică la viitorii pedagogi și cel al voluntariatului ecologic studențesc;

  Publicațiile de valoare ale membrilor facultății pot fi consultate în reviste naționale, precum: Didactica Pro, Revista de Ştiințe Socioumane, Univers Pedagogic, Grădinița modernă, Învățătorul modern, în culegeri de studii editate în țară şi peste hotare.

  Rolul important al facultății, în formarea profesională de calitate, este asigurat de implicarea cadrelor didactice în procesul de formare continuă a educatorilor şi învățătorilor prin cursuri de reciclare și recalificare.

 • Catedra Pedagogia Învățământului Primar

  Șef catedră: Ursu Ludmila, dr., conf.univ; Adresa: Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 3, etajul 2 Telefon: ( +373 22)-35-85-60; E-mail: catedra_pip@mail.ru

  Catedra Pedagogia Învățământului Primar a fost întemeiată în anul 1957 în scopul pregătirii cadrelor didactice de înaltă calificare pentru învățământul primar, organizării eficiente a managementului educațional, realizării cercetărilor științifice și metodice în domeniul educației primare.

  La Catedra Pedagogia Învățământului Primar activează 16  membri titulari, dintre care: nouă doctori în pedagogie, conferențiari universitari, un conferențiar universitar și șase lectori universitari. Direcțiile principale de instruire, cercetare științifică și didactico-metodică țin de soluționarea problemelor actuale ale pedagogiei, psihologiei și didacticii disciplinelor predate în clasele primare.

  Statutul acordă o atenție deosebită pregătirii specialiștilor în domeniul educației primare, atât la ciclul I (licență), cât și la ciclul II (masterat), dat fiind faptul că datorită lor se pun bazele formării personalității în școli primare, pe aceasta axându-se ulterior sistemul educațional preuniversitar, universitar și postuniversitar.

  Oferta educațională:

  Licență

  • Pedagogia Învățământului Primar ( cu frecvență) - 180 credite, cu durata studiilor de 3 ani;
  • Pedagogia Învățământului Primar ( cu frecvență redusă) – 180 credite, cu durata studiilor 4 ani;
  • Pedagogia Învățământului Primar și Pedagogie Preșcolară – 240 credite, cu durata studiilor de 4 ani;
  • Pedagogia Învățământului Primar și Limba Engleză – 240 credite, cu durata studiilor de 4 ani;
  • Pedagogia Învățământului Primar și Limba Franceză – 240 credite, cu durata studiilor de 4 ani.

  Masterat

  • Didactica Învățământului Primar – 120 credite, cu durata studiilor de 2 ani;
  • Management și consiliere în învățământul primar - 120 credite, cu durata studiilor de 2 ani.

  Componența nominală a membrilor catedrei Pedagogia Învățământului Primar

  CATEDRA  Pedagogie Preșcolară Educație Fizică și Dans

  Șef catedră Pedagogie Preșcolară- Stela Gînju, dr., conf. univ.

  022358560, e-mail: stelaginju@gmail.com

  Catedra Pedagogie Preșcolară se ocupă de formarea inițială a cadrelor didactice din domeniul educației preșcolare, dansului sportiv/modern și dansului clasic și popular, moderând următoarele Programe de studii: Pedagogie Preșcolară (cu frecvență; cu frecvență redusă); Pedagogie Preșcolară și limbă engleză; Pedagogia Învățămîntului Primar și Pedagogie Preșcolară; Dans sportiv și modern ; Dans clasic și  popular (ciclul I). Pentru ciclul II, catedra implementează următoarele Programe de studii: Management și consiliere în educație preșcolară (90 credite) ; Metodologia educației preșcolare (120 credite) .

  De asemenea, catedra Pedagogie Preșcolară este implicată în formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar: cursuri de perfecționare și de recalificare. Membrii catedrei sunt invitați ca moderatori la diverse seminare metodice  municipale și republicane, participă în comisii ministeriale,  departamentale.

  La Catedra Pedagogie Preşcolară activează 14 membri titulari, dintre care:  2 profesori universitari, 5  conferenţiari universitari, doctori; 1 conferenţiar universitar; 3 lectori; 3 lectori - doctoranzi. Pentru eficientizarea procesului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice la programele de studii enumerate, catedra colaborează cu profesorul universitar, Artist al poporului, președintele Federației Dansului Sportiv din Moldova Petru Gozun,  conferențiar universitar dna Mocanu Liuba; lector superior, metodist grădinița 130, practician Usatiuc Anastasia, Bantuș Larisa, dr., conf. univ. șefa catedrei Pedagogie Preșcolară a Colegiului Pedagogic din Chișinău ș.a.

  Problema ştiinţifică de cercetare a Catedrei:  Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din educația timpurie prin prisma unui curriculum preșcolar integrat

  Membrii catedrei Pedagogie Preşcolară sunt autori de manuale, ghiduri, suporturi de curs:

  Carabet N.  ABC-ul corpului tău. Ghid practic pentru cursul Teoria și metodica educației pentru sănătate în preșcolaritate. Chișinău: Garomont- Studio, 2012;  Gînju S., Carabet N., Haheu E. ș.a. Didactica Educației preșcolare. Sinteze. Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2012; S. Gînju, N. Carabet, E. Haheu. Ghidul Practicii Pedagogice, specialitatea Pedagogie Preșcolară, Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2013; S. Gînju, N. Carabet, E. Haheu Activități investigațional-practice de cunoaștere a naturii, Chișinău: Garomont-Studio, 2013; Gînju S., Cecoi V. Praxiologia științelor. Suport de curs. Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2014, Haheu- Munteanu E. Metode ludice  de familiarizare cu natura, 2014;  Gînju S. Educația ecologică. Suport de curs , 2014; Carabet N.  Grădinițele de copii. Istorie. Evoluție. Modernitate. Chișinău: Tipografia Biotehdesign, 2015,   Gînju S. Metodologia cercetării acțiune în educația timpurie. Suport de curs. Chișinău: S.n. Garomond Studio, 2015 Cibric Iu. Talpă S. Practica pedagogică, specialitatea dans (sportiv/modern; clasic/popular). Note de curs. Chișinău: UPS ”I. Creangă”, 2015;  Gînju S. Carabet N. Ghid pentru practica profesională de master la specializarea Management și Consiliere în educație preșcolară”, Chișinău: S.N Tipografia UPS ”I. Creangă”; Puică E. Caiet de exerciţii „Limbajul plastic” , Chișinău: ed. Bons Offices;  Boțan A., „Discursul profesorului: de la teorie la practică”, Chișinău: S.N Tipografia UPS ”I. Creangă”;  Gînju S. ”Cartea Roșie a Republicii Moldova”, Chișinău: ed. Știința, 2015; ș.a.

  Pe parcursul anilor membrii catedrei Pedagogie Preșcolară au activat într-un șir de proiecte educaționale:

  • Proiectul SPARE (instruirea copiilor şi tineretului în  domeniul conservării resurselor)
  • Proiectul Băncii Mondiale – Fondul de Investiţii Sociale din Moldova în calitate de consultant în dezvoltarea serviciilor socio-educaţionale la nivel de raion şi comunitate  şi ca expert naţional în domeniul dezvoltării serviciilor socio-educaţionale  la nivel de comunitate în 16 raioane pilot.   (Drochia, Briceni, Făleşti, Sîngerei, Orhei, Glodeni, ŞtefanVodă, Taraclia, Nisporeni, Anenii Noi, Căuşeni, Basarabeasca, Soroca, Călăraşi, Teleneşti, mun.Bălţi)
  • Proiectul ”Parteneriatul Global pentru educație” ( Dezvoltarea cercetării acţiunii în domeniul educaţiei timpurii)
  • Proiectul ”Un start bun în viață pentru copiii din mediul rural din Moldova”, Programul Educațional Pas cu Pas , cu susținerea financiară a Fundației LED Liechtein Development Service
  • Proiectul „MODELLING OF PARENTAL EDUCATORS’ PROGRAMS ME-UNICEF-CNETIF, 2016

  Componența nominală a membrilor catedrei Pedagogia Preșcolară

  CATEDRA Științe ale Educației

  Șef catedră: Corina ZAGAIEVSCHI,  conf. univ., dr. Obiectivele prioritare ale catedrei:

  • dezvoltarea paradigmei actuale a ştiinţelor educaţiei prin cercetările în domeniul pedagogiei;
  • pregătirea specialiștilor în domeniul învățământului prin studii de licență, masterat şi doctorat;
  • elaborarea/renovarea programelor de licenţă/masterat şi a altor piese curriculare necesare pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar;
  • coordonarea/examinarea tezelor de doctorat la profilul științific 531 – pedagogie generală, cu specialitățile: 531.01-Teoria generală a educației; 531.03- Pedagogie istorică; profilul științific 532- Didactica ştiinţelor, cu specialitățile: 532.02- Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învăţămînt; 533.- Pedagogie profesională, cu specialitățile: 533.01- Pedagogie universitară;
  • formarea competenţelor profesionale necesare pentru integrarea ca cercetători, profesori, manageri şi analişti de politici educaţionale si curriculum, consilieri, evaluatori şi consultanţi a beneficiarilor universităţii;
  • elaborarea monografiilor, studiilor, cercetărilor ştiinţifice şi metodologice relevante pentru educaţia contemporană.

  Procesul de învățămînt este asigurat de un personal de înaltă calificare constituit din : 3 doctori habilitaţi, profesori universitari; 6 doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari; 3 doctori în ştiinţe, lectori superiori; 2 lectori superiori, 6 lectori universitari. Pregătirea profesională se realizează la: Ciclul I – Licenţa, Ciclul II – Masterat și ciclul III- Doctorat. În cadrul CICLULUI I – Licenţa, instruirea se realizează la: 1. monospecialităţi (durata studiilor – 3 ani, 180 credite): 1.1.Pedagogie 1.2.Pedagogie socială 2. specialităţi cu profil dublu (specialitate de bază (A) +specialitate secundară (B) (240 credite; durata studiilor – 4 ani): 2.1.Pedagogie şi limbă engleză Pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea competenţelor profesionale, studenţii realizează stagii pedagogice în școli, licee, centre sociale, colegii, clase gimnaziale şi liceale. La absolvire studenţii catedrei obţin titlul de Licenţiat în Ştiinţe ale Educaţiei şi se pot angaja în calitate de:

  • pedagog
  • profesor de pedagogie în colegiile de profil şi învăţămîntul universitar;
  • învăţător de limbă engleză
  • pedagog social

  Deţinătorii diplomelor de licenţă pot să-şi continue studiile la patru specialități la masterat în cadrul catedrei cu specializare în domeniul general de studiu Științe ale educației. În cadrul CICLULUI II – Masterat profesional cu durata studiilor de 1,5 ani (90 credite) sau cu durata studiilor de 2 ani (120 credite), instruirea se realizează la specialităţile :

  • Educaţie pentru cariera universitară
  • Consiliere şi educaţia familiei
  • Pedagogia culturii emoționale
  • Educație pentru dezvoltare comunitară și animație socială

  CICLUL III – Doctoratul include specialitățile: profilul științific 531 – Pedagogie generală, cu specialitățile: 531.01-Teoria generală a educației; 531.03- Pedagogie istorică; profilul științific 532- Didactica ştiinţelor, cu specialitățile: 532.02- Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învăţămînt; 533.- Pedagogie profesională, cu specialitățile: 533.01- Pedagogie universitară Șefa catedrei Științe ale educației Maia COJOCARU-Borozan, doctor habilitat, profesor universitar. Componența nominală a membrilor catedrei Științe ale Educației

  CATEDRA INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ

  Șef catedră: Victor PRICOP, lector superior, dr.

  Tel.: 069238064

  Actual Catedra Informatică și Matematică există în cadrul Facultății Științe ale Educației. Catedra Informatică și Matematică gestionează activitatea didactico-științifică a studenților de la specialitățile existente la facultate și, anume:

  • Studiile cu frecvență la zi (ciclul I): Informatică; Matematică și Informatică; Informatică și Matematică;
  • Studii cu frecvență redusă: Matematică;
  • Ciclul II (masterat, 2/1,5 ani de studii la zi): Tehnologii informaționale și de comunicație în instruire, Tehnologii de creare a soft-urilor educaționale, Matematica didactică.

  În preocupările catedrei se înscrie monitorizarea și efectuarea cursului academic general de “Tehnologii Informaționale în Instruire” la toate facultățile U.P.S. “Ion Creangă”. Disciplina dată vizează studiile TI de performanță orientate spre specialiștii domeniului “Științe ale Educației”.

  Aria de interese științifice ale catedrei se extinde la: Utilizarea TIC în educație; Tehnologii de elaborare a softwarelor educaționale; Crearea manualelor electronice; Medii vizuale pentru elaborarea aplicațiilor educaționale interactive multimedia; Elaborarea prototipurilor de aplicațiile educaționale; Procedee de proiectare și elaborare electronică a aplicațiilor educaționale interactive, Analiză matematică, Algebră, Geometrie, Teoria probabilităților, Ecuații diferențiale, Logică matematică, Matematică computațională etc.

  Catedra Informatică și Matematică dispune de un potențial didactico-ştiinţific, care activează cu succes. Profesorii catedrei sunt specialiști de înaltă calificare, care activează cu succes în domeniile matematicii și didacticii matematice. Drept confirmare sunt publicațiile științifice și didactice.

  Componența nominală a membrilor catedrei Informatică și Matematică 

  Consiliul Facultății

  Comisii și comitete

  Plan operational 2016-2017 Comitete de asigurare a calității pe catedre:

 • Ciclul I, Licență

  • Pedagogie în învăţămîntul primar și limba engleză (2013)/franceză (2013)
  • Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară (2013)
  • Pedagogie preşcolară și limba engleză
  • Pedagogie în învățămîntul primar (2013)
  • Pedagogie în învățămîntul primar fr (2013)
  • Pedagogie şi limba engleză (2013)
  • Pedagogie preşcolară (2013)
  • Pedagogie preşcolară fr ( 2013)
  • Pedagogie socială (2013)
  • Pedagogie socială fr(2013)
  • Pedagogie fr (2013)
  • Dans sportiv şi modern (2013)
  • Dans popular (2013)
  • Informatică (2013)
  • Informatică Științe Exacte (2014)
  • Matematică şi informatică (2013)
  • Matematică fr (2014)

  Ciclul II, Master

  • Didactica învățămîntului primar (2013)
  • Metodologia educației preșcolare(2013 / 2016)
  • Management şi consiliere în învăţămîntul primar (2014)
  • Management şi consiliere în educație prescolară  (2008 / 2014 / 2016)
  • Educaţie pentru carieră universitară
  • Consiliere şi educaţia familiei
  • Pedagogia culturii emoționale
  • Educația pentru dezvoltare comunitară și animație socială
  • Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie în instruire
  • Tehnologii de creare a softurilor educaționale
  • Matematică didactică

 • Ziua ușilor deschise  la Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans

  O sâmbătă plină de emoții pozitive și acțiune constructivă în cadrul Evenimentului ”Ziua ușilor deschise la UPSC ”Ion Creangă”, organizat de Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră.
  Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans a fost prezentă cu două activități: Atelierul de creație ”O zi cu dans popular” , moderator Bencheci Ion, Cibric Iurie și Seminarul Științifico-Practic ” Integrarea domeniilor de dezvoltare a preșcolarilor în cadrul activităților integrate. Aspecte specifice: Motricitatea grosieră. Motricitatea fină și dezvoltarea senzorio- motorie”, moderatori Gînju Stela, dr., conf. univ., Cojocari Lidia, dr., conf. univ.; Pavlenco Mihaela, doctor, lector.
  Mulțumim participanților: elevi de la Colegiul Pedagogic ”A. Mateevici”, or. Chișinău, cadre didactice din republică și din România.


  Aviz

  Luni, 27 noiembrie 2017, ora 11:30, sala 36, bl. III va avea loc lecție publică a dnei Bostan Marina, lect.univ. la catedra Informatică și Matematică (UPSC “Ion Creangă”). Tema: Tipul de date Fișier. Cursul: Bazele programării I


  Aviz

  Vineri, 17.11.2017, ora 9.40, sala 35, bl. V va avea loc ora publică a dlui Tarălungă B., dr. conf. la catedra Informatică și Matematică (UPSC “Ion Creangă”). Tema: Morfisme de inele.


  Aviz

  26/03/2017, Luni, sala 33, bl. III, ora 11.30 va avea loc ora publică a dnei Bostan Mariana, l. univ. la catedra Informatică și Matematică (UPSC “Ion Creangă”). Denumirea cursului: Tehnologii Informaționale în Instruire (gr. 101B Istorie și Geografie). Tema lecției: Formule și funcții în MS Excell.


  Aviz 27/03/2017, Marți, sala 36, bl. III. Ora 9.40 va avea loc ora publică a dnei Bostan Mariana, l. univ. la catedra Informatică și Matematică (UPSC “Ion Creangă”). Denumirea cursului: Bazele programării II (gr. 106 Informatică, Științe Exacte). Tema lecției: Crearea dinamică a obiectelor.


  Aviz ! Joi,  08  decembrie 2016,  ora 1400, în sala 103, bl. 1, va avea loc ADUNAREA GENERALĂ A STUDENŢILOR anului I şi II ai  Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei Ordinea de zi:

  1. Pregătirea pentru sesiunea de iarnă
  2. Discuţie publică privind baza legală de organizare a studiilor la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
  3. Diverse.

  Biroul administrativ al facultăţii


  Aviz 06/12/2016, Marți, sala 33, bl. III va avea loc ora publică a dnei Burlacu Natalia, dr., l.s. la catedra Informatică și Matematică (UPS “Ion Creangă”). Denumirea cursului: Gestiunea informației. Tema lecției: Gestiunea datelor prin intermediul obiectului Form(s) în MS Access.

 • Orar licență:

  Orarul activităților didactice:

  Orar master

 • Cursurile opţionale la facultatea științe ale educației

 •   Nume, prenume conducător Grupa Specialitatea
  1.        Davidescu Elena 101 Pedagogie socială
  2.        Teleman Angela 102 Pedagogie în învățămîntul primar
  3.        Teleman Angela 103 Pedagogie în învățămîntul primar şi limba engleză
  4.        Pavlenco Mihaela 104 Pedagogie preșcolară și l.engl
  5.        Bencheci Ion 105 Dans sportiv și modern/ Dans popular și clasic
  6.        Bostan Marina 106 Informatică

 • Științe ale Educației

  • Licență
  • Master

  Informatică și Matematică

  Pedagogie în Învățământul Primar

  • Licență
  • Master

  Pedagogie Preșcolară

  • Licență
  • Master

 • Fișe de instructaj

Administrația facultății
Decan interimar: Valentina CIOBANU
conf. univ. dr.


Catedra de PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, Educație fizică și Dans
Șef catedră: Stela GÎNJU
conf. univ. dr.

e-mail: catedra.ppefd@upsc.md


Catedra de PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
Șef catedră: Ludmila URSU,
conf. univ. dr.
e-mail: catedra.pip@upsc.md


Catedra de ŞTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Șef catedră: Corina ZAGAIEVSCHI
conf. univ., dr.

e-mail: catedra.se@upsc.md


Catedra de INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ
Șef catedră: Victor PRICOP,
lector superior, dr.
e-mail: catedra.mi@upsc.md


Date de contact
str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 3, Chişinău, MD-2069
e-mail: pedagogie@mail.ru
e-mail: decanat.sei@upsc.md
tel. (+373) 22 358442 (Decanat)