Journal Psihology-Special Pedagogy-Social Work

Revista „Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială” a fost fondată de Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Revista Psihologie - Pedagogie specială - Asistenţa socială

Revista Psihologie – Pedagogie specială – Asistența socială

Considerăm că o atare publicaţie periodică va fi utilă tuturor celor preocupaţi de practică, teorie, educaţie şi instruire, profesorilor şi părinţilor, educatorilor şi studenţilor, psihologilor, asistenţilor sociali, psihopedagogilor speciali.

Planificăm în viitorul apropiat crearea de noi compartimente în cadrul revistei în care vor fi prezentate recenzii la monografii recent apărute în R. Moldova şi peste hotarele ei; informaţii despre conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale; materiale practice şi aplicative.

Aşteptăm sugestiile dumneavoastră privind lărgirea conţinutului revistei noastre!

Cu respect, Colegiul de redacţie

La sfârşitul anului 2005 la Facultate a fost fondată revista de specialitate: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială.

 

 • În anul 2017  (Nr.47- , Nr.46- , Cuprins – , Autori –  )

 • În anul 2016 a apărut 4 numere (Nr.42- , Cuprins – , Autori – , Nr.43- , Cuprins – , Autori – , Nr.44- , Cuprins – , Nr.45- )


 • În anul 2015 au apărut 4 numere (Nr.38- , Cuprins – Autori – , Nr.39- , Cuprins –Autori – , Nr.40- , Cuprins – , Autori – , Nr.41- , Cuprins – , Autori – )


 • În anul 2014 au apărut 4 numere (Nr.34- , Cuprins – , Autori – , Nr.35- , Cuprins , Autori – , Nr.36- , Cuprins –,  Autori – , Nr.37 –  Cuprins,Autori –  )


 • În anul 2013 au apărut 4 numere (Nr. 30 , Cuprins – , Autori – , Nr. 31 , Cuprins – , Autori – , Nr. 32 , Cuprins – , Autori – , Nr. 33 , Cuprins – , Autori – )

 • În anul 2012 au apărut 4 numere (Nr. 26 , Cuprins – , Autori – , Nr. 27 , Cuprins – , Autori – , Nr. 28 , Cuprins – , Autori – , Nr. 29 , Cuprins – , Autori – )

 • În anul 2011 au apărut 4 numere (Nr. 22 , Cuprins –, Autori – , Nr. 23 , Cuprins – , Autori – , Nr. 24 , Cuprins – , Autori – , Nr. 25 , Cuprins – , Autori – )

 • În anul 2010 au apărut 4 numere (Nr. 18 , Cuprins – , Autori – , Nr. 19 , Cuprins – , Autori – , Nr. 20 , Cuprins – , Autori – , Nr. 21 , Cuprins – , Autori – )


 • În anul 2009 au apărut 4 numere (Nr. 14, Cuprins – , Autori – , Nr. 15 , Cuprins – , Autori – , Nr. 16, Autori – , Cuprins – , Nr. 17 , Autori – , Cuprins –)


 • În anul 2008 au părut 4 numere a revistei (Nr. 10, Nr. 11 , Nr. 12 , Nr. 13 )

 • În anul 2007 au apărut 4 numere a revistei (Nr. 6 , Nr. 7, Nr. 8 , Nr. 9)

 • În anul 2006 au apărut 4 numere a revistei (Nr. 2, Nr. 3 , Nr. 4 , Nr. 5)

 • În anul 2005 a apărut primul număr a revistei (Nr. 1 , Autori –, Cuprins –, Coperta –Imagine)

Toate numerele revistei pot fi găsite la Biblioteca Naţională, Biblioteca Universităţii, Biblioteca facultăţii, la decanatul Facultăţii

Colegiul de redacţie:

 • Igor Racu, Dr. habilitat în psihologie, profesor universitar, Redactor ştiinţific
 • Ion Negură, Dr. în psihologie, conferenţiar universitar, Redactor adjunct
 • Petru Jelescu, Dr. habilitat în psihologie, profesor universitar
 • Jana Racu, Dr. habilitat în psihologie, profesor universitar
 • Carolina Perjan, Dr. în psihologie, conferenţiar universitar
 • Elena Losîi, Dr. în psihologie, conferenţiar universitar
 • Maria Vîrlan, Dr. în psihologie, conferenţiar universitar
 • Mihai Şleahtiţchi, Dr. în psihologie, Dr. în pedagogie, conferenţiar universitar
 • Eugen Corneliu Hăvârneanu, Dr.în psihologie, Profesor universitar, Iași, Romania
 • Marcela Rodica Luca, Dr. în psihologie, Profesor universitar, Brașov, România
 • Francois Ruegg, Dr. în psihologie Profesor universitar, Elveţia
 • Svetlana Valeavco, Dr. în psihologie, conferenţiar universitar, Moscova, Rusia
 • Tatiana Moroz, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, R. Belarus
 • Svetlana Hadjiradeva, doctor habilitat în științe administrative, profesor universitar, Ucraina

Recomandări pentru autori

 

Revista „Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială” fondată de Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat din Chişinău „Ion Creangă” reprezintă un mijloc de informare şi formare în domeniile psihologiei, pedagogiei speciale, asistenţei sociale.

În vederea unei colaborări fructuoase şi pentru a uşura munca redacţională şi editarea revistei în condiţii bune, autorii sunt rugaţi să respecte cerinţele faţă de materialele prezentate.

Textul lucrărilor vor fi prezentate în formă dublă: una ca variantă tehnoredactată prin e-mail în format A4, cu fonturi 12, Times New Roman, spaţiu 1,5 şi varianta scrisă pe hârtie A4.

Articolele prezentate trebuie să conţină ( în conformitate cu cerinţele CNAA ):

 •  numele şi prenumele autorului, datele despre autor;
 •  titlul lucrării (centrat; Bold; 12), ( în 2 limbi)
 •  date despre recenzenţi;
 •  textul lucrării propriu-zise;
 •  rezumate (în 2 limbi);
 •  cuvinte-cheie;
 •  bibliografia ( în conformitate cu cerinţele actuale – vezi documentele CNAA ).

Revista științifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să reflecte rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţele de biblioteci din ţară și peste hotare în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacție în componentă de 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din țară, România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal).

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

       Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT și CNAA din 25.06. 2015 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.

Considerăm că o atare publicaţie periodică va fi utilă tuturor celor preocupaţi de practică, teorie, educaţie şi instruire, profesorilor şi părinţilor, educatorilor şi studenţilor, psihologilor, asistenților sociali, psihopedagogilor speciali.

Procedura de recenzare a articolelor este prezentată pe situl oficial al revistei http://psihologie.upsc.md/ la compartimentul Peer Review Policy și se constituie din trei etape.

Revista apare în varianta print și online. Pe site-ul: https://upsc.md/ și http://psihologie.upsc.md/   sunt prezentate integral toate numerele revistei.

Revista este înregistrată în două baze de date internaționale: DOAJ și DRJI.

Adresa editurii: Editura UPSC „I.Creangă”, MD.2069,Chişinău, str. Ion Ceangă, 1.