Pregătirea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar

Pregătirea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar în UPS „Ion Creangă” din Chișinău din perspectiva evaluării criteriale prin descriptori

UPS „Ion Creangă” din Chișinău monitorizează și evaluează periodic programele de studii pe care le oferă, pentru a se asigura că acestea își ating obiectivele și răspund expectanțelor și exigențelor tuturor beneficiarilor. În contextul acestor preocupări se înscrie actualizarea programelor prin prisma cerințelor în schimbare ale societății, reflectate în documente de politici și strategii în domeniul de formare profesională.

Evaluarea criterială prin descriptori (ECD) la treapta primară de învățământ, stipulată în Codul Educației (Art.16 (5)), este una dintre schimbările cele mai fulminante în domeniul educațional din ultimii ani și deschide o perspectivă deosebit de importantă pentru actualizarea programelor de pregătire inițială a învățătorilor.

Succesul implementării ECD în practica școlară depinde de factori multipli, ca, de exemplu, calitatea suporturilor normative și metodologice, capacitatea de deschidere către nou a persoanelor implicate și, în mare măsură, calitatea pregătirii cadrelor didactice. Asigurarea calității pregătirii cadrelor didactice, la rândul său, este influențată și de realitatea școlară, și de calitatea actelor normative și reglatorii în educație. Astfel, colaborarea eficientă între toți factorii de decizie constituie un imperativ al actualității și anume acesta a determinat tema mesei rotunde organizate pe data de 08.06.2017 de către catedra Pedagogia învățământului Primar a UPS „Ion Creangă” din Chișinău: „Implementarea evaluării criteriale prin descriptori în școala națională vs pregătirea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar. Actualitate și perspective”.

Masa rotundă a început cu un cuvânt de salut al prorectorului UPS „Ion Creangă” Valentin Cușcă, în care a fost subliniat gradul înalt de responsabilitate al catedrei Pedagogia învățământului primar pentru asigurarea competitivității absolvenților pe piața muncii, una dintre cerințele actuale ale căreia ține de realizarea ECD.

Prima parte a manifestării a fost consacrată rezultatelor implementării ECD în școala națională. Despre rezultatele monitorizării externe a procesului de implementare a ECD în clasele 1-2, realizată pe plan național în martie-aprilie 2017 de către ME în colaborare cu IȘE și specialiștii OLSDÎ, au relatat:  Valentina Gaiciuc, consultant principal al Direcției învățământ preuniversitar al ME al Republicii Moldova; Mariana Marin, dr., conf. univ., IȘE.

În cadrul dezbaterilor, membrii catedrei Pedagogia învățământului primar s-au exprimat în susținerea procesului implementării ECD, apreciind înalt eforturile ME și IȘE în acest domeniu, și-au confirmat deschiderea și responsabilitatea pentru implicare, au înaintat sugestii de perfectare și completare a documentelor normative cu referire la procesul vizat, au argumentat necesitatea inițierii unor cercetări științifice profunde în domeniul ECD.

În partea a doua a manifestării, șefa Catedrei Pedagogia învățământului primar a UPS „Ion Creangă”, Ludmila Ursu, a relatat despre actualitatea și perspectivele pregătirii inițiale a învățătorilor în vederea implementării ECD. Ca rezultat al seminarelor științifico-metodologice ale catedrei din perioada 2015-2017, a fost conturat un traseu al formării competențelor profesionale ale viitorilor învățători din perspectiva ECD. Acest traseu a fost prezentat pe linia de continuitate a programelor de studii de licență și de master, prin corelarea următoarelor componente: finalitățile de studiu și competențele dezvoltate; disciplinele fundamentale, de specialitate și opționale incluse în planurile de învățământ; stagiile de practică pedagogică și cele de cercetare (de licență și de master); curricula disciplinară; strategiile centrate pe student.

Acest traseu a fost apreciat înalt de către participanții la manifestare. Despre primele rezultate demonstrate de studenți în cadrul stagiilor de practică pedagogică au relatat reprezentanții instuțiilor de aplicație: Gheorghe Gânju, director al LTPR „Mihai Marinciuc” din mun.Chișinău; Galina Chirilova, director adjunct al LT „Liviu Deleanu” din mun. Chișinău; Dina Rabacu, învățător, LT „Onisifor Ghibu” din Chișinău. Despre experiența pregătirii în domeniul ECD în cadrul programului de master și succesul implementării în activitatea profesională a comunicat masteranda anului II Natalia Bichir, director adjunct al LT „A.S. Pușkin” din or. Căușeni, care a fost susținută de alți reprezentați ai studenților și absolvenților programelor de studii coordonate de Catedra Pedagogia învățământului primar.

Tamara Demcenco, specialist principal al DGETS a Consiliului municipal Chișinău, a confirmat importanța conjugării eforturilor tuturor factorilor de decizie pentru succesul implementării EC.

Doina Usaci, consultant superior al Direcției  învăţământ superior și dezvoltare a științei a ME al Republicii Moldova, a remarcat că UPS „Ion Creangă” este prima dintre instituțiile de învățământ superior, care a inițiat actualizarea programelor de studii în domeniul Pedagogie în învățământul primar din perspectiva ECD, a apreciat înalt eforturile și experiența obținută, a subliniat necesitatea schimbului de bune practici și a extinderii pe plan național a procesului de actualizare vizat.

Ca rezultat al manifestării, a fost aprobat Planul comun de acțiuni al ME al Republicii Moldova, Catedrei Pedagogia îvățământului primar a UPS „Ion Creangă” din Chișinău și IȘE:

  1. Promovarea ECD în pregătirea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar și în practica școlară.
  2. Monitorizarea programelor de studii de licență, master în domeniul de formare Pedagogie în învățământul primar din perspectiva ECD.
  3. Intensificarea cooperării catedrei PÎP a UPS „Ion Creangă” cu ME al RM și IȘE în elaborarea și expertizarea documentelor de politici educaționale, a celor normative și reglatorii, inclusiv vizând mecanismele și procedurile implementării ECD.
  4. Valorificarea coautoratului în cadrul elaborării suporturilor de curs în pregătirea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva ECD.
  5. Amplificarea colaborării prin cercetări comune în domeniul pedagogiei învățământului primar, inclusiv ECD.
  6. Schimbul de bune practici vizând ECD în cadrul manifestărilor științifico-practice (conferințe, mese rotunde, workshop-uri, traininguri, masterclass etc.) și diseminarea rezultatelor.

Este un început promițător și sperăm la o colaborare fructuoasă, toți având același scop – o școală în care să fie fericiți și copiii, și pedagogii.

 

Ludmila Ursu, dr., conf. univ.,

șefa catedrei Pedagogie în învățământul primar,

UPS „Ion Creangă” din Chișinău

De asemenea, ai putea dori...