Facultatea Științe ale Educației și Informatică

Cu o evoluţie remarcabilă din anul 1957 până în prezent, Facultatea Științe ale Educației și Informatică (în continuare FȘEI) și-a construit traseul profesional individual, începând cu o catedră în cadrul Facultăţii de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic de Stat din Chişinău. În timp, au avut loc schimbări în structura şi denumirile facultății și ale catedrelor, iar din anul 2017 Facultatea de Pedagogie  activează plenar ca Facultatea de Științe ale Educației și Informatică. 

Răspunzând apelului de formare a „profilului european al absolventului uni­versitar”, misiunea facultății constă în formarea inițială și continuă a specialiștilor de înaltă calificare în domeniile științelor educației, informatică, matematică și artă.

În ultimii ani FȘEI a devenit cea mai numeroasă în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, contingentul constituind în fiecare an peste o mie de studenți. Acest fapt este datorat, în primul rând,  contribuției experților facultății la elaborarea/fundamentarea/implementarea unor politici educaționale și publice, care au avut un impact decisiv  la nivel național și internațional, dar și ofertei variate de programe de studii de necesitate imperativă pentru societatea contemporană.

     Pe parcursul ultimilor ani de studii FȘEI a stabilit relații de colaborare științifică cu mai multe  entre universitare de peste hotare: Universitatea din Padova, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea ”Al. Ioan Cuza” din Iași, Universitatea ”Vasile Goldiș” din Arad, Universitatea Pedagogică „Grigorii Scovorod” din Pereiaslav-Hmelniţk, Ucraina etc. Membrii FȘEI activează în proiecte naţionale şi internaţionale, reali­zate cu susţinerea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării şi a diverselor centre educaţionale și științifice. Studenții și cadrele didactice ale facultății folosesc oportunitățile mobilității academice, obțin anual burse de studii în universitățile europene, din acordurile bilaterale cu universitățile de peste hotare.

 

 • Pedagogie în învățământul primar / 3 ani
 • Pedagogie preșcolară / 3 ani
 • Pedagogie socială / 3 ani
 • Informatică / 3 ani
 • Dans clasic și popular / 3 ani
 • Dans sportiv și modern / 3 ani
 • Informatică și matematică / 4ani
 • Matematică și informatică /4 ani
 • Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară / 4 ani
 • Pedagogie în învățământul primar și limba engleză/franceză/informatică / 4 ani
 • Pedagogie în învățământul primar
 • Pedagogie preșcolară
 • Pedagogie socială
 • Management și consiliere în educația preșcolară / 90 și 120 de credite
 • Management educațional / 90 și 120 de credite
 • Leadership și instruire / 90 și 120 de credite
 • Matematica didactică / 90 și 120 de credite
 • Consiliere și educația familiei / 120 de credite
 • Didactica învățământului primar / 120 de credite
 • Metodologia educației preșcolare / 120 de credite
 • Management și didactica artei dansului / 120 de credite
 • Management și consiliere în educația preșcolară / 120 de credite
 • Educație pentru comunicare și carieră profesională / 120 de credite
 • Tehnologii de creare a softurilor educaționale / 120 de credite
 • Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire / 120 de credite
 • Management și consiliere în învățământul primar (română/rusă) / 120 de credite

Catedre

Catedra pedagogia învățământului primar are o responsabilitate de impact în formarea cadrelor didactice calificative, întrucât etapa primară este prima din învățământul obligatoriu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale. De aceea, membrii catedrei,  autori de politici educaționale și produse curriculare, membri ai comisiilor ministeriale, departamentale, asigură realizarea programelor de studii cu cele mai novatoare standarde ale dezvoltării științifice, dar și cu exigențele pieții muncii interne și externe.

Misiunea programelor realizate de către membrii catedrei constă în profesionalizarea în domeniile de formare prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoștințe, abilități și competenţe specifice în concordanță cu cerinţele pieţei naționale și internaționale a muncii şi cu exigenţele abordării în viitor de către absolvenți a unor programe de formare la ciclurile următoare de învățământ.

Programele de studiu sunt monitorizate, evaluate și actualizate sistematic, pentru a răspunde plenar expectanțelor și exigențelor tuturor beneficiarilor, cerințelor societății, care sunt reflectate în documente de politici și strategii în domeniul de formare profesională.

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional a conferit (a.2018) programelor catedrei diplomă de recunoștință și premiul Cristalul Calității.

Catedra de matematică și informatică este parte componentă a FȘEI și gestionează activitatea didactico-științifică a studenților de la programele de studii propuse. Corpul profesoral al catedrei este implicat plenar în proiecte de cercetare naționale și internaționale, membrii săi fiind recompensați cu numeroare premii pentru articolele publicate și pentru activitatea de cercetare. În subordinea catedrei sunt laboratoare specializate de baze de date, rețele de calculatoare, dezvoltare de software, matematici aplicate și statistici, dar și laboratoare generaliste de informatică.

Absolvenții programelor oferite de Catedra de informatică și matematică au numeroase oportunități de carieră: administrator bază de date, analist sofware, consultant în informatică, specialist IT, manager de proiect informatic, profesor în învățământul preuniversitar, profesor în învățământul universitar/cercetător științific, programator (sisteme entreprise, web și mobile) etc.

Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans asigură programe de studii pentru formarea cadrelor didactice din domeniul educației timpurii, a dansului sportiv/modern și a dansului popular/clasic. Îmbinând tradiția cu modernitatea, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans pune la dispoziția studenților instituției noastre o platformă optimă de dezvoltare personală și profesională.

Cadrele didactice compenente ale Catedrei de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, fiind autori de politici educaționale și produse curriculare, membri ai comisiilor ministeriale, departamentale, oferă o bază teoretică și practică de reflecție, de implicare activă în dezvoltarea prodigioasă a domeniilor de profil.

Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans asigură programe de studii pentru formarea cadrelor didactice din domeniul educației timpurii, a dansului sportiv/modern și a dansului popular/clasic. Îmbinând tradiția cu modernitatea, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans pune la dispoziția studenților instituției noastre o platformă optimă de dezvoltare personală și profesională.

Cadrele didactice compenente ale Catedrei de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, fiind autori de politici educaționale și produse curriculare, membri ai comisiilor ministeriale, departamentale, oferă o bază teoretică și practică de reflecție, de implicare activă în dezvoltarea prodigioasă a domeniilor de profil.

Date de contact

adresa: mun. Chișinău, str. Creangă 1, bl. 3
e-mail: decanat.sei@upsc.md

Administrația facultății

Nina GARȘTEA

decan, doctor, conferenţiar universitar
email: garstea.nina@upsc.md

Ludmila URSU
șef de catedră, prof. univ., dr.
email: ursu.ludmila@upsc.md

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Creangă 1, bl. 3
email: catedra.pip@upsc.md

Tatiana CHIRIAC
șef de catedră, doctor, conferențiar universitar
email:chiriac.tatiana@upsc.md

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Creangă 1, bl. 3
email: catedra.im@upsc.md

Stela GÎNJU
șef de catedră, conf. univ., dr.
email: ginju.stela@upsc.md

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Creangă 1, bl. 3
email: catedra.ppefd@upsc.md

Corina ZAGAIEVSCHI
șef de catedră, conf. univ., dr.
email: zagaevschi.corina@upsc.md

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Creangă 1, bl. 3
email: catedra.sem@upsc.md