Forumul internațional „Metodologia didacticii digitale: abordări moderne în predarea în limba rusă”

Pe 25 noiembrie a avut loc Forumul internațional „Metodologia didacticii digitale: abordări moderne în predarea în limba rusă”, organizat de Universitatea Orășenească Pedagogică din orașul  Moscova, în cadrul unui grant acordat de Ministerul Educației al Federației Ruse.

25 ноября состоялся Международный форум «Методология цифровой дидактики: современные подходы к обучению на русском языке»,  организованный Московским городским педагогическим университетом в рамках Гранта Министерства просвещения Российской Федерации.

 • La forum au participat peste 500 de participanți din 22 de țări ale lumii, inclusiv Moldova, Republica Cehă, Polonia, Bulgaria, Tadjikistan, Belarus, Marea Britanie, Ucraina, Kârgâzstan, Turcia.

  Scopul forumului a fost replicarea practicilor educaționale de utilizare a tehnologiilor de educație deschisă și la distanță în limba rusă, dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul educației, oferirea unui sprijin științific și metodologic pentru predarea limbii ruse.

  În cuvântul de salut, prim  prorector al Universității, Elena Gevorkyan, a menționat:

  „Sarcinile noastre principale sunt introducerea practicilor avansate în utilizarea tehnologiilor de educație deschisă și la distanță în limba rusă; diseminarea experiențlor în implementarea modelelor eficiente de educație deschisă bazate pe cele mai bune practici rusești și străine existente, practici științifice și metodologice; prezentarea resurselor digitale deschise în domeniul proiectării pedagogice (designului educațional), utilizarea tehnologiilor la distanță pentru predarea-învățarea-evaluarea în limba rusă”.

  Locul oficial de desfășurare a Forumului a fost Centrul Rus pentru Știință și Cultură din Bișkek (Kârgâzstan), unde s-au adunat peste 40 de persoane, restul participanților s-au alăturat discuției într-un format online. Acesta este prim eveniment de asa anvergură dintr-o rețea de forumuri dedicate tehnologiilor digitale de învățare în limba rusă și a limbii ruse.

  Pe 4 decembrie, Mongolia va prelua bagheta de coordonare, iar pe 18 decembrie, Armenia.

  Cum să organizăm activitatea profesorilor de limba și literatura rusă în perioada de pandemie? Ce tehnologii ar trebui utilizate pentru îmbunătățirea calificării profesorilor, pentru a nu pierde din calitatea muncii? În ce măsură învățarea la distanță este capabilă să răspundă nevoilor consumatorilor?

  Profesorii din diferite țări și-au împărtășit experiența personală cu privire la abordările de soluționare a acestor probleme și a altor probleme la nivel de politici publice, educație universitară și școlară, în cadrul sesiunii plenare, secțiunilor tematice și master-classurilor.

  Astfel, în sesiunea plenară, profesorul, prorectorul Universității din Rzeszow Wojciech Walat (Polonia) a prezentat posibilitățile și amenințările funcționării educației la distanță la trei niveluri: social, cultural și didactic.

  Profesor Natalia Ivanovna Getmanenko, de la Universitatea Charles (Republica Cehă), s-a concentrat asupra strategiilor educaționale în contextul învățării la distanță a limbii ruse.

  Ruslan Romanov, directorul cursurilor online de la Open University Business School din Merea Britanie, a vorbit despre utilizarea instrumentelor digitale disponibile în implementarea unui model de învățare a tutorilor în cadrul universității.

  Republica Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a fost reprezentată la forum de dr., conf. Olga Gerlovan, Facultatea de Filologie și Istorie,  Catedra Limbă și Comunicare. Dna profesor, în cadrul comunicării, a familiarizat audiența cu starea de lucruri privind funcționarea limbii ruse în țara noastră, dar și modalitățile de educație la distanță în R. Moldova, contribuția UPSC în acest sens: participarea Centrului Național pentru Inovații Digitale  în Educație „Clasa viitorului” la organizarea de formare pe mai multe niveluri pentru profesori din țară și Universitate, valorificarea conținuturilor educaționale prin tehnologii digitale de ultimă generație, crearea de videouri educaționale pentru clasele 9 și 12, în vederea utilizarea tehnologiilor digitale de ultimă generație în procesul de instruire etc.

  Diverse tehnologii și instrumente digitale au fost prezentate la master classuri și secțiuni tematice, care au oferitt noi oportunități pentru motivarea studenților și pentru actualizarea conținutului în educația lingvistică.

 • В Форуме приняло участие более 500 участников из 22 стран мира, в том числе из Чехии, Польши, Болгарии, Таджикистана, Беларуси, Великобритании, Украины, Кыргызстана, Молдовы, Турции. Цель форума — тиражирование образовательных практик использования технологий открытого и дистанционного образования на русском языке, развитие международного сотрудничества в сфере образования с целью научно-методической поддержки обучения русскому языку.
  С приветственным словом выступила первый проректор МГПУ Елена Геворкян:
  “Наши главные задачи – внедрение в обучение передовых практик использования технологий открытого и дистанционного образования на русском языке; распространение опыта реализации эффективных моделей открытого образования на основе существующих лучших российских и зарубежных практик и научно-методических разработок; представление открытых цифровых ресурсов в области педагогического дизайна, применения дистанционных технологий для обучения на русском языке и обучения русскому языку”.
  Официальным местом проведения стал Российский центр науки и культуры в Бишкеке (Киргизия), где собралось более 40 человек, остальные участники присоединились к обсуждению в онлайн формате. Это первое событие из сети форумов, посвященных цифровым технологиям обучения на русском языке и русскому языку.  04 декабря  эстафету примет Монголия, а 18 декабря — Армения.

  Как организовать работу учителей русского языка и литературы в условиях пандемии? Какие технологии повышения квалификации педагогов стоит использовать, чтобы не потерялось их качество работы? Насколько дистанционное обучение способно удовлетворить потребности потребителей?
  О подходах к решению этих и других вопросов на уровне государственной политики, университетского и школьного образования, а также своими  личными наработками поделились преподаватели разных стран на пленарном заседании, тематических секциях и мастер-классах.

  Так, на пленарном заседании профессор, проректор Жешувского университета Войцех Валат (Польша) представил возможности и угрозы функционирования дистанционного образования на трех уровнях: социальном, культурном и дидактическом. Профессор Карлова университета  Гетьманенко Наталия Ивановна (Чехия) остановилась на образовательных стратегиях в условиях дистанционного обучения русскому языку.  Руслан Романов, директор и методист онлайн- курсов Школы бизнеса Открытого университета Великобритании (Open University Business School), рассказал об использовании доступных цифровых инструментов в реализации тьюторской модели обучения на базе университета.

  Молдову на форуме представляла доктор филологии, доцент кафедры «Язык и коммуникация» Государственного педагогического университета им. Иона Крянгэ Ольга Герлован, представившая состояние и функционирование русского языка в нашей стране. Особое внимание она уделила развитию дистанционного и онлайн образования в Молдове: об участии Национального центра инновационных технологий в образовании «Класс будущего» в организации разно уровневого обучения учителей в работе с цифровыми технологиями, создании учебных видео для 9 и 12 классов, онлайн обучения и др.

  На мастер-классах и тематических секциях были представлены различные технологии и инструменты, дающие новые возможности для мотивации обучающихся и обновления содержания в языковом образовании.

  Большинство спикеров единодушны в том, что основной задачей преподавателя на сегодняшний день является создание мотивирующей среды.

De asemenea, ai putea dori...