Conferința Științifică Națională cu participare Internațională  ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans  are onoarea de a Vă invita la Conferința Științifică Națională cu participare Internațională  ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporane, care se va desfășura  în perioada 4-5  decembrie 2020.

 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

  UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ”ION CREANGĂ”,  CHIȘINĂU

  FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI INFORMATICĂ

  CATEDRA PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI DANS

    

  STIMAȚI COLEGI,

  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans  are onoarea de a Vă invita la Conferința Științifică Națională cu participare Internațională  ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporane, care se va desfășura  în perioada 4-5  decembrie 2020.

              La evenimentul științific sunt invitate cadre științifico-didactice, didactice, de cercetare  și doctoranzi din Republica Moldova și din străinătate.

  Lucrările se vor desfășura în următoarele secții:

  1. Educaţia timpurie  şi specificul dezvoltării  copilului.
  2. Practici și dezvoltări curriculare în învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal)
  3. Spre o nouă viziune a învățământului superior.
  4. Perspective sociopedagogice ale  educației parentale.

  Textele comunicărilor vor fi publicate, în limba română și limbi de circulație internaționale, până la data desfășurării Conferinței.

  Data limită de înscriere la Conferință – 15 iulie 2020, iar prezentarea materialului redactat pentru publicare – 1 octombrie 2020.

  Participanții la Conferință vor primi varianta PDF  a Culegerii  materialelor Conferinței  pe adresa electronică indicată în Formularul de înregistrare.

  Universitatea își asumă cheltuielile privind editarea Culegerii  materialelor Conferinței, cheltuielile aferente (transportul tur-retur, hrană și cazare) vor fi asumate de participanții la Conferință.

  Cadrele științifico – didactice și didactice, se vor înregistra  AICI

  Textele comunicărilor vor fi expediate până pe data de  1 octombrie  2020  la adresa:

  e-mail:  pedagogieprescolara.upsc@gmail.com

   

  Cerințele pentru publicarea studiilor sunt:

  1. Recomandări privind aspectul articolelor
  • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/ ucraineană/ engleză/ franceză/ italiană/ germană;
  • Toate articolele vor fi editate în aplicația MS Office Word;
  • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.
  1. Structura articolului:
  • Titlu: cu majuscule font 12, bold; centrat
  • Autori: numele, prenumele complet, titlul științific și științifico-didactic, afilierea instituțională, font 12, italic; aliniere dreapta paginii;
  • Rezumat (circa 100 cuvinte), în limba engleză/română (pentru articole în altă limbă), font 12, spațiu între rânduri – 1;
  • Cuvinte cheie (până la 6);
  • Text: volumul poate varia între 0,2 – 0,5 coli de autor (8000-20000 semne), mărime font 12, spațiu între rânduri – 1,15;
  • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii, aliniat 1 cm; font: Times New Roman.
  1. Bibliografie/referințe
  • La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 12.
  • Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]), iar bibliografia – în conformitate cu Standardul ISO 690:2012.
  • Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

   

  Lucrările Conferinței se vor desfășura în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău:

  str. I. Creangă, nr. 1, Chișinău, Republica Moldova

  Date de contact:

  Gînju Stela, dr., conf. univ, șef catedră PPEFD tel. 060477559

  e-mail:  pedagogieprescolara.upsc@gmail.com

  Model de completare a listei bibliografice (În conformitate cu Standardul ISO 690:2012)

  Monografie:

  OHRIMENCO (BOȚAN), A. Discursul didactic – artă a educației prin comunicare. Ch.: S.n. (Tipogr. ”Garomont Studio”), 2018. 286 p. ISBN 978-9975-134-18-7

  Manual:

  ANDON, C.;  HAHEU,  E.;  GORDEA L.; GÎNJU, S. Teoria şi metodologia familiarizării preşcolarilor cu natura.Ch.: S.n., (Tipogr.UPS”I. Creangă”), 2014. 255 p. ISBN 978-9975-46-216-7

  Capitole în monografii şi culegeri:

  OHRIMENCO, A. Repere teoretice privind formarea profesională inițială a studenților pedagogi pentru discursul didactic. În: Paradigma educațională contemporană. Monografie colectivă. Resp. ed. M. BOROZAN. Ch.: Tipogr. UPS ,,Ion Creangă”, 2019,  pp. 125-144. ISBN 978-9975-134-86-6

  LOZOVANU, D; FONOBEROVA, M. Optimal dynamic flows in neworks and algoritms for finding them. In: DEHMER, M.; EMMERT-STERB, F., eds. Analysis of Complex Networks: From biology to linguistics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009, pp. 377-400. doi:10.1002/9783527627981.ch15.

  Articol din revista cu factor de impact :

  NIKA, D. L.; ZINCENCO, N. D.; POKATILOV, E. P. Engineering of thermal fluxes in phonon mismatched heterostructures. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2009, 4 (1), p. 180-185. ISSN 1555-1318. doi: 10.1166/jno.2009 (IF: 1.038).

  Articole din reviste naţionale

  CIORBĂ, C.; BUCIU, D. Particularitățile profilaxiei deficiențelor coloanei vertebrale la preșcolarii de 6-7 ani. În: Revista STUDIA  UNIVERSITATIS  MOLDAVIAE, 2019, nr.5 (125), Seria: Științe ale Educației”,  pp. 94-101. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 .

  GÎNJU,  S., TELEMAN, A. Redimensionarea disciplinei Ştiinţe pentru formarea profilului modern al absolventului de gimnaziu. În: Revista Didactica Pro, revistă de teorie şi practică educaţională. 2019, nr. 4-5(116-117), pp.  60-56. ISSN 1810-6455.)

  Brevete de invenţii:

  ŞARGAROVSCHI, V.; SUCMAN, N.; IUDIN, T.; DUCA, D.; STÂNGACI, E.; MACAEV, F. Compoziţie catalitică pentru reacţia Morita-Baylis-Hillman. Brevet de invenţie MD 4062. 2010-08-31.* HĂBĂŞESCU, I.; CEREMPEI, V.; CHICU, B.; VASILEVSCHI, S.; LUNGU, G.; COBERNIC, V. Maşină de stropit cu recuperare. Brevet de invenţie MD 272. 2010-09-30.

  * *data publicării (anul-luna-data)

  Surse Web:

  Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2009). Dumitrescu D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.01.2020).

 • MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH OF REPUBLIC OF MOLDOVA

  ”ION CREANGĂ” STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CHIȘINĂU

  FACULTY OF EDUCATION SCIENCES AND INFORMATICS

   DEPARTMENT OF PRESCHOOL PEDAGOGY, PHYSICAL EDUCATION AND DANCE

   

  DEAR COLLEAGUES,

  „Ion Creangă” State Pedagogical University of Chișinău, the Faculty of Education Sciences and Informatics, the Department of Preschool Pedagogy, Physical Education and Dance is honored to invite you to the National Scientific Conference with international participation  ”Quality in Education – an Imperative of the Modern Society”, which will take place on December 4-5, 2020.

              We invite scientific-didactic, didactic and research staff, doctoral candidates from Republic of Moldova and from abroad to the above mentioned event.

  The activities will take part within the following sections:

  1. Early education and the specifics of child development.
  2. Curriculum development and practices in education (primary, gymnasium, lyceum)
  3. To a new vision of higher education.
  4. Social-pedagogical perspectives of parental education.

  Communications texts will be published in Romanian and internationally used languages by the date of the conference.

  The deadline for registration to the Conference is July 1, 2020; the presentation of the edited materials for publication is due on September 15, 2020.

  The participants to the Conference will receive the PDF variant of the Collection of Conference Materials to the e-mails indicated in the Registration Form.

  The University undertakes the expenditures regarding publishing of the Collection of Conference Materials; the related expenditures (return tickets, meals and accomodation) will be undertaken by the Conference participants.

  The scientific-didactic and didactic staff will register HERE.

  The communications texts will be sent until September 15, 2020 to the following e-mail:  pedagogieprescolara.upsc@gmail.com

  The requirements for studies publication are as follows:

  1. Recommendations referring to the articles aspect:
  • The text will be edited in Romanian or Russian/Ukrainian/English/French/Italian/German;
  • All the articles will be edited in MS Office Word;
  • The tables, figures will be introduced in the Word text of the work.

   

  1. The structure of the article:
  • Title: block letters, font size 12, bold; centred
  • Authors: Surname, complete name, scientific and scientific-didactic degree, institutional affiliation, font size 12, italic; text alignment to the right
  • Summary (approximately 100 words), in English/Romanian (for articles in another language), font 12 size, line spacing – 1;
  • Key words (maximum 6)
  • Text: the volume may vary between 0,2 – 0,5 editorial sheets (8000-20000 signs), font size 12, line spacing – 1,15;
  • Page layout: size A4, margins: left – 3 cm, right – 1,5 cm, top and bottom – 2,5 cm, one sided, indent 1 cm; font: Times New Roman;

   

  1. Bibliography/references

  The bibliographic sources in alphabetic order will be presented at the end of the work, font size 11. References to bibliographic sources will be mentioned within the work, indicating in square parentheses only the corresponding reference number and the page (e.g. [4, p.120]). The authors are responsible for the correctness of the bibliographic reference indication.

   

  Model of bibliographic list completion (according to ISO 690:2012 Standard)

  Monographs:

  OHRIMENCO (BOȚAN), A. Discursul didactic – artă a educației prin comunicare. Ch.: S.n. (Tipogr. ”Garomont Studio”), 2018. 286 p. ISBN 978-9975-134-18-7

  Manuals:

  ANDON, C.;  HAHEU,  E.;  GORDEA L.; GÎNJU, S. Teoria şi metodologia familiarizării preşcolarilor cu natura.Ch.: S.n., (Tipogr.UPS”I. Creangă”), 2014. 255 p. ISBN 978-9975-46-216-7

  Chapters in monographs and collections:

  OHRIMENCO, A. Repere teoretice privind formarea profesională inițială a studenților pedagogi pentru discursul didactic. În: Paradigma educațională contemporană. Monografie colectivă. Resp. ed. M. BOROZAN. Ch.: Tipogr. UPS ,,Ion Creangă”, 2019,  pp. 125-144. ISBN 978-9975-134-86-6

  LOZOVANU, D; FONOBEROVA, M. Optimal dynamic flows in neworks and algoritms for finding them. In: DEHMER, M.; EMMERT-STERB, F., eds. Analysis of Complex Networks: From biology to linguistics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009, pp. 377-400. doi:10.1002/9783527627981.ch15.

  Articles from magazines with impact factor:

  NIKA, D. L.; ZINCENCO, N. D.; POKATILOV, E. P. Engineering of thermal fluxes in phonon mismatched heterostructures. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2009, 4 (1), p. 180-185. ISSN 1555-1318. doi: 10.1166/jno.2009 (IF: 1.038).

  Articles in national magazines

  CIORBĂ, C.; BUCIU, D. Particularitățile profilaxiei deficiențelor coloanei vertebrale la preșcolarii de 6-7 ani. În: Revista STUDIA  UNIVERSITATIS  MOLDAVIAE, 2019, nr.5 (125), Seria: Științe ale Educației”,  pp. 94-101. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 .

  GÎNJU,  S., TELEMAN, A. Redimensionarea disciplinei Ştiinţe pentru formarea profilului modern al absolventului de gimnaziu. În: Revista Didactica Pro, revistă de teorie şi practică educaţională. 2019, nr. 4-5(116-117), pp.  60-56. ISSN 1810-6455.)

  Patents:

  ŞARGAROVSCHI, V.; SUCMAN, N.; IUDIN, T.; DUCA, D.; STÂNGACI, E.; MACAEV, F. Compoziţie catalitică pentru reacţia Morita-Baylis-Hillman. Patent MD 4062. 2010-08-31.* HĂBĂŞESCU, I.; CEREMPEI, V.; CHICU, B.; VASILEVSCHI, S.; LUNGU, G.; COBERNIC, V. Maşină de stropit cu recuperare. Patent MD 272. 2010-09-30.

  * *publication date (year-month-date)

  Web Resources:

  Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2009). Dumitrescu D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.01.2020).

  The Conference activities will take place within

  „Ion Creangă” State Pedagogical University of Chișinău

  1 Ion Creangă St., Chișinău, Republic of Moldova

   

  Contact person:

  Gînju Stela, PhD, Associate Professor, Head of Department of Preschool Pedagogy, Physical Education and Dance;

  Tel. +37360477559

  e-mail:  pedagogieprescolara.upsc@gmail.com

De asemenea, ai putea dori...