Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” în perioada 8-9 octombrie 2020

Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” va fi consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, ale naturii și artă.

La eveniment sunt invitate cadre științifico-didactice, didactice și de cercetare din Republica Moldova și din străinătate. Lucrările Conferinței se vor desfășura în următoarele secții:

 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează, în contextul evenimentelor dedicate Aniversării de 80 ani de la fondare, Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” în perioada 8-9 octombrie 2020

   La eveniment științific sunt invitate cadre științifico-didactice, didactice și de cercetare din Republica Moldova și din străinătate. Conferința Științifică Internațională va fi consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, ale naturii și artă. Lucrările se vor desfășura în următoarele secții:

  • Bazele teoretice și aplicative ale asistenței psihologice, psihopedagogice și psihosociale ale populației
  • Științe ale educației și formarea cadrelor didactice
  • Practici și perspective de implementare a tehnologiei informației și comunicațiilor în învățământ
  • Probleme actuale ale studiului limbii și literaturii române
  • Abordări, concepte de cercetare a științelor socio-umane, patrimoniului istoric cultural și natural
  • Arta contemporană și perspectivele moderne în educația artistico-plastică și în design
  • Probleme actuale și perspective ale lingvisticii și glottodidacticii
  • Axe valorice ale didacticii limbii și literaturii române/ruse

   

  Textele comunicărilor vor fi publicate, în limba română și limbi de circulație internaționale, până la data desfășurării Conferinței. Data limită de înscriere la Conferință – 1 aprilie 2020, iar prezentarea materialului redactat pentru publicare – 1 mai 2020.

  Participanții la Conferință vor primi varianta PDF a Culegerii de studii ale Conferinței pe adresa electronică indicată în Formularul de înregistrare.

  Universitatea își asumă cheltuielile privind editarea Culegerii de studii ale Conferinței, cheltuielile aferente (transportul tur-retur, hrană și cazare) vor fi asumate de participanții la Conferință.

  Cadrele științifico – didactice și didactice, angajați titulari ai UPS „Ion Creangă” se vor înscrie și vor expedia materialele pentru publicare la coordonatorii-responsabili ai secțiilor AICI.

  Cadrele științifico-didactice, didactice și de cercetare din țară și străinătate, vorbitori de limbă română, se vor înscrie AICI.

  Cadrele științifico-didactice, didactice și de cercetare din țară și străinătate, vorbitori de limbi de circulație internațională, se vor înscrie AICI.

  Textele comunicărilor vor fi expediate la adresa de e-mail: scsri@upsc.md

  Cerințele pentru publicarea studiilor le puteți consulta AICI.

  Lucrările Conferinței se vor desfășura în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău:

  str. I. Creangă, nr. 1, Chișinău, Republica Moldova

  Tel: +373 22 35 85 95; Fax: +373 22 35 84 15; e-mail: science_ups@yahoo.com  SAU: scsri@upsc.md

 • „Ion Creangă” State Pedagogical University of Chișinău organizes, within the context of the events dedicated to the 80th Anniversary from the Foundation, the International Scientific Conference „Problems of Social-Humanistic Sciences and Education Modernization” on October 8-9, 2020

  Scientific-didactic, didactic and research staff from Republic of Moldova and from abroad are invited to this scientific event. The International Scientific Conference will be devoted to actual problems, realisations and development perspectives within social sciences, humanities, exact sciences, natural sciences and art. The activities will take place within the following sections:

  • Theoretical and applicative fundamentals of psychological, psycho-pedagogical and psychosocial assistance of the population
  • Education sciences and teaching staff training
  • Practices and implementation perspectives of information communication technologies in education
  • Actual problems of Romanian language and literature study
  • Approaches, research concepts of social-human sciences, historic, cultural and natural heritage
  • Contemporary art and modern perspectives in artistic-plastic education and design
  • Actual problems and perspectives of linguistics and glottodidactics
  • Value axis of Romanian/Russian language and literature didactics

   

  Communications texts will be published in Romanian and internationally used languages by the date of the conference. The deadline for registration to the Conference is April 1, 2020, the presentation of the edited materials for publication is due on May 1, 2020.

  Conference participants will receive the PDF variant of the Collection of Conference Studies to the e-mail indicated in the Registration Form.

  The University undertakes the expenditures regarding publishing of the Collection of Conference Studies, the related expenditures (return tickets, meals and accommodation) will be undertaken by the Conference participants.

  Scientific-didactic, didactic and research staff, employed at „Ion Creanga” SPU will register and submit conference materials to sections responsible-coordinators HERE.

  Scientific-didactic, didactic and research staff from Republic of Moldova and from abroad, speaking Romanian language will register HERE.

  Scientific-didactic, didactic and research staff from Republic of Moldova and from abroad, speaking internationally used languages will register HERE.

  Communications texts will be sent to the following e-mail address: scsri@upsc.md

  The requirements for studies publication can be consulted HERE.

  Conference activities will take place within „Ion Creangă” State Pedagogical University of Chișinău:

  1 I. Creangă St., Chișinău, Republic of Moldova

  Tel: +373 22 35 85 95; Fax: +373 22 35 84 15; e-mail: science_ups@yahoo.com   OR: scsri@upsc.md

De asemenea, ai putea dori...