Conferința Științifică Anuală a Studenților „Probleme actuale ale științelor socioumanistice”, care va avea loc pe 23 aprilie 2021

La evenimentul științific sunt invitați studenți de la Ciclul I – Licență, Ciclul II – Master.  Conferința va fi consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, științelor naturii și artelor.

Doritorii se vor înscrie pentru participare la decanatele facultăților.

Important:

 • Cele mai valoroase comunicări vor fi selectate pentru publicare în culegerea de materiale ale conferinței „Probleme actuale ale științelor socioumanistice”;
 • Textele comunicărilor vor fi elaborate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.
 • Data limită de prezentare a materialului redactat pentru publicare – 12 mai 2021.
 • Coordonatorii-responsabili de la facultăți vor expedia toate materialele într-un document unic pe adresa electronică a Secției Managementul cercetării, dezvoltării, inovării smcdi@upsc.md

Cerințele pentru redactarea articolelor

 1. Recomandări privind aspectul articolelor:
 • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/engleză/franceză/italiană/germană;
 • Toate articolele vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.
 1. Structura articolului:
 • Titlu în limba engleză și în original: cu majuscule, font 12, bold; centrat;
 • Informații despre autori: nume, prenume complet, titlul științific și științifico-didactic, afilierea instituțională în original și în limba engleză, font 12, italic; aliniere în dreapta paginii
 • Rezumat (circa 100 cuvinte): în limba engleză (Abstract) și în română (Rezumat) (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • Cuvinte-cheie (până la 6): în limba engleză (Key-words) și în română (cuvinte-cheie) (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • Text: volumul poate varia între 3-5 pagini, mărime font 12, spațiu între rânduri – 1,15;
 • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii, aliniat 1 cm; font: Times New Roman;
 • Bibliografie/referințe

La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 11. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

 

Model de completare a listei bibliografice

(În conformitate cu Standardul ISO 690:2012)

Monografie:

COZARI, T. Strategiile de reproducere a amfibienilor. Particularităţi evolutive ecologice şi etologice în ecosistemele naturale şi antropizate. Red. şt. I. TODERAŞ. Ch.: Ştiinţa, 2010. 286 p. ISBN 978-9975-67-648-9.

Manual:

STRATULAT, P.; CEREMPEI, L.; CUCIERU, E.; ŢURCANU, T. Curs de lecţii la pediatrie. Ch.: Tipografia Sirius SRL, 2009. 387 p. ISBN 978-9975-9976-9-0.

Capitole în monografii şi culegeri:

COROBAN, V. Miracol poetic şi eroi exponenţiali în nuvelistica şi romanele lui Ion Druţă. In: Fenomenul artistic Ion Druţă. Resp. ed. M. DOLGAN. Ch.: „Tipografia Centrală”, 2008. (Col. Academica; IV), pp. 230-238.

LOZOVANU, D; FONOBEROVA, M. Optimal dynamic flows in neworks and algoritms for finding them. In: DEHMER, M.; EMMERT-STERB, F., eds. Analysis of Complex Networks: From biology to linguistics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009, pp. 377-400. doi:10.1002/9783527627981.ch15.

Articol din revista cu factor de impact :

NIKA, D. L.; ZINCENCO, N. D.; POKATILOV, E. P. Engineering of thermal fluxes in phonon mismatched heterostructures. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2009, 4 (1), pp. 180-185. ISSN 1555-1318. doi: 10.1166/jno.2009 (IF: 1.038).

Articole din reviste naţionale

BĂRBUŢĂ, I. Categoria modalităţii în limba română. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2008, nr. 3-4, 58-70. ISSN 0236-3119.

MUKHIN, V. M.; SPIRIDONOV, Yu. Yu.; LUPASHCU, T. G. Detoxification of pesticides polluted soil by adsorption on activated carbons. Chemistry Journal of Moldova. 2009, 4(1), 72-74. ISSN 1857-1727.

Brevete de invenţii:

ŞARGAROVSCHI, V.; SUCMAN, N.; IUDIN, T.; DUCA, D.; STÂNGACI, E.; MACAEV, F. Compoziţie catalitică pentru reacţia Morita-Baylis-Hillman. Brevet de invenţie MD 4062. 2010-08-31.*

HĂBĂŞESCU, I.; CEREMPEI, V.; CHICU, B.; VASILEVSCHI, S.; LUNGU, G.; COBERNIC, V. Maşină de stropit cu recuperare. Brevet de invenţie MD 272. 2010-09-30.*

*data publicării (anul-luna-data)

Surse Web:

Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/Personal PagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2009).

Dumitrescu D., Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.01.2020).

De asemenea, ai putea dori...