Bilanțul participării la conferința științifică anuală a studenților

Interesul pentru cercetare al studenților Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău s-a văzut din rezultatul participării la Conferința științifică a studenților, consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în cadrul științelor sociale, umanistice, exacte, științelor naturii și artelor.

 • Cele mai valoroase comunicări vor fi selectate pentru publicare în culegerea de materiale ale conferinței „Probleme actuale ale științelor socioumanistice”
 • Textele comunicărilor vor fi elaborate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.
 • Data limită de prezentare a materialului redactat pentru publicare – 12 mai 2021
 • Coordonatorii-responsabili de la facultăți vor expedia toate materialele într-un document unic pe adresa electronică a Secției Managementul cercetării, dezvoltării, inovării smcdi@upsc.md

 

Cerințele pentru redactarea articolelor

Recomandări privind aspectul articolelor

 • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/engleză/franceză/italiană/germană;
 • Toate articolele vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.

Structura articolului

 • Titlu în limba engleză și în original: cu majuscule, font 12, bold; centrat;
 • Informații despre autori: nume, prenume complet, titlul științific și științifico-didactic, afilierea instituțională în original și în limba engleză, font 12, italic; aliniere în dreapta paginii
 • Rezumat (circa 100 cuvinte): în limba engleză (Abstract)și în română (Rezumat) (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • Cuvinte-cheie (până la 6): în limba engleză (Key-words)și în română (cuvinte-cheie) (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • Text: volumul poate varia între 3-5 pagini, mărime font 12, spațiu între rânduri – 1,15;
 • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii, aliniat 1 cm; font: Times New Roman;

Bibliografie/referințe

La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 11. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

Model de completare a listei bibliografice

(În conformitate cu Standardul ISO 690:2012)

Monografie:

COZARI, T. Strategiile de reproducere a amfibienilor. Particularităţi evolutive ecologice şi etologice în ecosistemele naturale şi antropizate. Red. şt. I. TODERAŞ. Ch.: Ştiinţa, 2010. 286 p. ISBN 978-9975-67-648-9.

Manual:

STRATULAT, P.; CEREMPEI, L.; CUCIERU, E.; ŢURCANU, T. Curs de lecţii la pediatrie. Ch.: Tipografia Sirius SRL, 2009. 387 p. ISBN 978-9975-9976-9-0.

Capitole în monografii şi culegeri:

COROBAN, V. Miracol poetic şi eroi exponenţiali în nuvelistica şi romanele lui Ion Druţă. In: Fenomenul artistic Ion Druţă. Resp. ed. M. DOLGAN. Ch.: „Tipografia Centrală”, 2008. (Col. Academica; IV), pp. 230-238.

LOZOVANU, D; FONOBEROVA, M. Optimal dynamic flows in neworks and algoritms for finding them. In: DEHMER, M.; EMMERT-STERB, F., eds. Analysis of Complex Networks: From biology to linguistics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009, pp. 377-400. doi:10.1002/9783527627981.ch15.

Articol din revista cu factor de impact :

NIKA, D. L.; ZINCENCO, N. D.; POKATILOV, E. P. Engineering of thermal fluxes in phonon mismatched heterostructures. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2009, 4 (1), pp. 180-185. ISSN 1555-1318. doi: 10.1166/jno.2009 (IF: 1.038).

Articole din reviste naţionale

BĂRBUŢĂ, I. Categoria modalităţii în limba română. Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. 2008, nr. 3-4, 58-70. ISSN 0236-3119.

MUKHIN, V. M.; SPIRIDONOV, Yu. Yu.; LUPASHCU, T. G. Detoxification of pesticides polluted soil by adsorption on activated carbons. Chemistry Journal of Moldova. 2009, 4(1), 72-74. ISSN 1857-1727.

Brevete de invenţii:

ŞARGAROVSCHI, V.; SUCMAN, N.; IUDIN, T.; DUCA, D.; STÂNGACI, E.; MACAEV, F. Compoziţie catalitică pentru reacţia Morita-Baylis-Hillman. Brevet de invenţie MD 4062. 2010-08-31.*

HĂBĂŞESCU, I.; CEREMPEI, V.; CHICU, B.; VASILEVSCHI, S.; LUNGU, G.; COBERNIC, V. Maşină de stropit cu recuperare. Brevet de invenţie MD 272. 2010-09-30.*

*data publicării (anul-luna-data)

Surse Web:

Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/Personal PagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2009).

Dumitrescu D., Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.01.2020).

De asemenea, ai putea dori...