AGENDA Conferinței Științifice Naționale cu participare Internațională (NSCIP) EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASEI VIITORULUI

Online, Platforma MEET/ ONLINE ON MEET

STIMAȚI COLEGI, DISTINȘI OASPEȚI! / DEAR COLLEAGUES, DISTINGUISHED GUESTS!

 • Suntem onorați de interesul de a participa la Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională (NSCIP): „EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI”, parte a Proiectului Științific Național „Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

  Vineri, 27 noiembrie 2020,

  de la 09:30 la 16:00

  dăm startul NSCIP 2020 EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI

  Pentru a accesa AGENDA conferinței apăsați AICI.


  SESIUNI MEET

  SESIUNEA PLENARĂ (MEET)

  • LUCRU ÎN SECȚII
  1. Abordarea creativă a predării, învățării, evaluării în învățământul preuniversitar prin intermediul tehnologiilor inovative. Idei și soluții.(MEET)
  2. Adaptarea învățământului universitar la condițiile actuale prin implementarea tehnologiilor inovative. Dificultăți și realizări.(MEET)
  3. Facilitarea organizării formării continue a cadrelor didactice prin intermediul Clasei viitorului. Avantaje și perspective.(MEET)
  4. Impactul tehnologiilor inovative asupra vieții cotidiene. Avantaje/dezavantaje.(MEET)

   

  • WORKSHOP ”UTILIZAREA MATERIALELOR AUTENTICE ÎN PREDARE”.(MEET)

   

  • FOCUS GROUP
  1. Realizarea învățării integrate cu utilizarea instrumentelor și resurselor digitale în clasele primare. (MEET)
  2. Abordarea integrată a învățării prin educația STEM /STEAM.(MEET)
  3. Utilizarea echipamentelor digitale în activitatea investigațională.(MEET)
  4. Tehnologii inovative în formarea-dezvoltarea personală.(MEET)
  5. Integrarea resurselor educaționale digitale online în dezvoltarea competenței de comunicare. Aria curriculară Limbă și Comunicare.(MEET)
 • We are honored by the interest to participate at the National ScientificConference with International Participation (NSCIP): ”EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FUTURE CLASSROOM CONCEPT”, part of the National Scientific Project ”Initial and continuous education from the perspective of the Future Classroom concept”, ”Ion Creangă” State Pedagogical University from Chișinău.

  Friday, 27th November 2020,

  at 09:30 – 16:00

  we start NSCIP 2020 EDUCATION FROM THE CONCEPT OF THE CONCEPT FUTURE CLASS

  To access the conference AGENDA click HERE.


  SESSIONS ON MEET

  PLENARY SESSION (MEET)

  • WORK IN SECTIONS
  1. Creative approaches of teaching, learning, evaluation in pre-university education through innovative technologies. Ideas and solutions.(MEET)
  2. Readjusting the university education to current conditions by implementing innovative technologies. Difficulties and achievements.(MEET)
  3. Facilitating the organization of continuous training of teachers through the ”Future Classroom”. Advantages and perspectives.(MEET)
  4. The impact of innovative technologies on every day life. Advantages versus disadvantages.(MEET)

   

  • FOCUS GROUP
  1. Achieving integrated learning with the use of digital tools and resources in primary classes. (MEET)
  2. Integrated approach of learning through STEM / STEAM education.(MEET)
  3. The use of digital equipment in the investigative activity.(MEET)
  4. Innovative technologies in personal training and development.(MEET)
  5. Integration of online digital educational resources in the development of communication skills. Curricular area Language and Communication. (MEET)

De asemenea, ai putea dori...